Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi Nr 1 do przetargu na kredyt długoterminowy

2010-10-18 17:24:58
Łęczna, dnia 2010-10-18

ZP.3431/25/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 1


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.


W imieniu Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 i 15 października 2010r. do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku:


1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla własnego In blanko wraz z deklaracją wekslową, które będą podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje podpisanie (przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu) oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako nieodłącznego elementu zabezpieczenia kredytu w ramach umowy kredytowej
3. Prosimy o określenie szczegółowych terminów postawienia kredytu/poszczególnych transz do dyspozycji i wykorzystania, a także wskazanie ostatecznego terminu wykorzystania kredytu
4. Prosimy o potwierdzenie, że spłata I raty odsetkowej nastąpi w dniu 28.01.2011r. i obejmować będzie odsetki bieżące ( za styczeń 2011r. ) oraz odsetki za 2010r.
5. Czy Powiat posiada nadany rating przez audytora zewnętrznego , ( w przypadku posiadania takiej opinii prosimy o jej udostępnienie)
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe
7. W nawiązaniu do zapisów SIWZ w części III pkt 2 ( kredyt ma być oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej ) i pkt 4 ( oprocentowanie kredytu na podstawie WIBOR 1M za miesiąc październik 2010r. jako średnia arytmetyczna ) prosimy o doprecyzowanie, w jakich terminach ma następować aktualizacja stawki WIBOR 1M
8. Prosimy o doprecyzowanie w oparciu o jaką stawkę mają być naliczane odsetki w kolejnych okresach obrachunkowych.

Informujemy, że odpowiemy na zadane pytania w najbliższym terminie.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe