Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi Nr 1 do przetargu na ubezpieczenia grupowe

2010-10-08 09:01:29
Łęczna, dnia 2010-10-08

ZP.3431/27/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 1


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego


W imieniu Starosty Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07 października 2010r. o godz11:16 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego:

1. pytanie dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ B. Czy wartości podane w tabeli w pkt 1 -5 oraz pkt. 9 są wartością skumulowanych świadczeń, tzn czy np. wysokość świadzcenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego zawiera świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego i zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W Państwa tabeli zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego jest niższy od zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku a powinno być odwrotnie. Jeżeli są to wysokości świadczeń skumulowane to proszę o podanie wysokości za poszczególne ryzyka bez ich kumulacji.
2. zapis załącznika nr 3 do SIWZ, II. Założenia, ust. 5:
Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu oraz bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia w łącznej wysokości 9% inkasa miesięcznego.
Szczegółowe zasady przekazywania przez Wykonawcę wynagrodzenia osobie odpowiedzialnej za bieżącą obsługę umowy wskazaną przez Zamawiającego zostaną zawarte pomiędzy stronami w odrębnych porozumieniach.
Jest to zapis sprzeczny z art. 47 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniamy:

Ad1) zmienia się zapisy załącznika 1 do siwz formularza oferty w pozycji B, na następujący:
Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, składka miesięczna za Ubezpieczonego 63 zł 63zł
Przewidywana liczba Ubezpieczonych 111 111
L.p. Zakres ubezpieczenia Wymagana minimalna wysokość świadczenia w PLN Wysokość świadczenia w PLN proponowana przez Wykonawcę – NIE NIŻSZA NIŻ WYMAGANA MINIMALNA
1. Zgon ubezpieczonego 40 000
2. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (lub zamiennie udaru mózgu) - łącznie 80 000
3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - łącznie 125 000
4. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy - łącznie 120 000
5. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy - łącznie 165 000
6. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - łącznie 80 000
7. Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku 390
8. Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku 360
9. Zgon małżonka ubezpieczonego 14 000
10. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 42 000
11. Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego 2 500
12. Zgon dziecka ubezpieczonego 5 000
13. Urodzenie martwego dziecka 4 000
14. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 500
15. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (Jedno. świadcz. dla każdego dziecka) 5 500
16. Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (by pasy), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem. 5 000
17. Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, guz mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, 4 200
18. Podjęcie leczenia specjalistycznego (świadczenie szpitalne – ablacja, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, rozrusznika itp. serca, chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia 3 000
19. Operacje chirurgiczne (najniższa możliwa pojedyncza wypłata z tytułu danej operacji chirurgicznej) 400 zł dla I stopnia trudności (najprostsza do 5 stopnia - najtrudniejsza V Stopień – 2500
IV stopień – 1800
III stopień – 1250
II stopień – 600
I stopień - 400
20. Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień:
21. - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 70
22. - pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu) 150
23. - pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 300
24. - pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 300
25. - pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy 350
26. Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu):
27. - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 50
28. - pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu) 125
29. Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) 28Ad2) Zmieniono zapisy załącznika Nr 3 do siwz na następujące:
1) str. 1 w klauzuli Nr 5 zapis na następujący:
5. Klauzula udostępnienia systemu elektronicznej obsługi polisy - Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu elektronicznego dostępu do aktualnych druków ubezpieczenia. System ten, poprzez łącza internetowe, usprawniać musi obsługę polisy, umożliwiając elektroniczne pobranie, co najmniej:
- deklaracji przystąpienia i deklaracji zmiany,
- generowania druków roszczeń oraz wniosków o indywidualną kontynuację.

Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, składka miesięczna za Ubezpieczonego 63 zł
Przewidywana liczba Ubezpieczonych 111
L.p. Zakres ubezpieczenia Wymagana minimalna wysokość świadczenia w PLN
1. Zgon ubezpieczonego 40 000
2. Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (lub zamiennie udaru mózgu) - łącznie 80 000
3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - łącznie 125 000
4. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy - łącznie 120 000
5. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy - łącznie 165 000
6. Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - łącznie 80 000
7. Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku 390
8. Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku 360
9. Zgon małżonka ubezpieczonego 14 000
10. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 42 000
11. Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego 2 500
12. Zgon dziecka ubezpieczonego 5 000
13. Urodzenie martwego dziecka 4 000
14. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 500
15. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (Jedno. świadcz. dla każdego dziecka) 5 500
16. Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (by pasy), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem. 5 000
17. Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, guz mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, 4 200
18. Podjęcie leczenia specjalistycznego (świadczenie szpitalne – ablacja, wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, rozrusznika itp. serca, chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia 3 000
19. Operacje chirurgiczne (najniższa możliwa pojedyncza wypłata z tytułu danej operacji chirurgicznej) 400 zł dla I stopnia trudności (najprostsza do 5 stopnia - najtrudniejsza V Stopień – 2500
IV stopień – 1800
III stopień – 1250
II stopień – 600
I stopień - 400
20. Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień:
21. - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 70
22. - pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu) 150
23. - pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 300
24. - pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 300
25. - pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy 350
26. Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu):
27. - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą 50
28. - pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu) 125
29. Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) 28
2) na stronie 2 dział II Założenia punkt 5 na następujący zapis : „Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne wynagrodzenie za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia (pobieranie i przekazywanie składek pracowników i członków ich rodzin) w łącznej wysokości 9% inkasa miesięcznego. Szczegółowe zasady przekazywania przez Wykonawcę wynagrodzenia osobie odpowiedzialnej za bieżącą obsługę umowy wskazaną przez Zamawiającego zostaną zawarte pomiędzy stronami w odrębnych porozumieniach.”
3) w punkcie 20 na następujący zapis: Zamawiający wymaga co najmniej warunków ubezpieczenia w podanym poniżej zakresie i w podanej wysokości świadczeń:Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa