Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

siwz na kredyt długoterminowy

2010-10-22 16:12:06
ZP.3431/25/10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
I. Zamawiający Powiat Łęczyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej, z siedzibą:
Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna.
Strona WWW: www.powiatleczynski.pl zakładki: zamówienia publiczne - ogłoszenia o przetargach oraz siwz, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godz. 700 - 1500, wtorek godz. 800 - 1600.
Telefon: /081/ 752-64-80, fax. /081/ 752-64-64, NIP 505 00 17 732, Regon 431019425, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

II. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 224 poz. 1796) ,
4. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
III. Przedmiot zamówienia:

1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.
2. Spłata kredytu następować będzie od dnia 28 stycznia 2011r. do dnia 28 grudnia 2025r., na dzień 28 każdego miesiąca (w przypadku wystąpienia w tym okresie dnia wolnego od pracy, w następnym dniu roboczym),
w wysokości 38 366,70 PLN (kapitał ) plus odsetki wg zmiennej stopy procentowej.
3. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1,0 % kwoty kredytu.
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M za m-c październik 2010 jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w m-cu październiku 2010 r. z uwzględnieniem marży Banku
5. CPV: 66130000-0, CPA: 81131- 81139, rodzaj usług: 6b.
6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
8. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
9. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.


IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia – wypłata kredytu 30.11.2010 roku. VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych oraz posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r – Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych
1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Będą rozpatrywane tylko te oferty, przy których nie przewiduje się ewentualnych obciążeń związanych z wcześniejszą spłatą kredytu.

4. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

4.1. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia-
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w dziale IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
4.2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
4.3. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy
zgodnie z art. 24 Ustawy.
4.4. Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 50 %
ogólnej liczby.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć banki w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że bank posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, bank składa następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu no udzielenie zamówienia albo składnia ofert.
6. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do siwz. Oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy – załącznik nr 2 do siwz.
7. Projekt umowy kredytowej do akceptacji Radcy Prawnego i Skarbnika Zamawiającego.
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
9. Wymienione wyżej dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10. Inne dokumenty
Zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia
29.08.97 r – Prawo bankowe (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) – dotyczy banków
utworzonych po 1 stycznia 1998r.;


10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl lub faxem faksem: /081/ 752-64-64 do Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
10.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
10.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z bankami Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z bankami:
1) w sprawie materiałów przetargowych – Główny Specjalista Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80;
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
2) w sprawie informacji finansowej – Z-ca Głównego Księgowego Wioletta Kuzioła, tel. /081/ 752-64-30,
e-mail: w.kuziola@powiatleczynski.pl XII. Wymagania dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
12.1. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45
ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275).
12.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego
w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
12.4. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
12.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

XIII. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z ich tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4.
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje odrzucenie oferty, z uwzględnieniem zapisu art. 26 ust 3.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek
o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu (np. ofert),
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 i art. 24 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę”;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
Wygląd oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: Powiat Łęczyński,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna, w kancelarii ogólnej (I piętro, pokój 111). Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres jego siedziby
i opisane: „oferta na kredyt, nie otwierać przed dniem 02.11.2010 r., godz. 1020 ”.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 02.11.2010 r do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bankom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert to siedziba zamawiającego w dniu 02.11.2010 r o godz. 1020,
Powiat Łęczyński,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna, sala konferencyjna (parter budynku, pokój nr 9).

3. Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym przedstawicielom banków informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba banku, którego oferta jest otwierana, cena udzielenia kredytu, a także termin wykonania zamówienia oraz ilość załączników dołączona do oferty. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może być tylko jedna. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. XVIII. Kryteria oceny oferty 1. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
całkowity koszt kredytu – 100 punktów
przeliczany wg wzoru : Cena minimalna kredytu X 100 pkt. = wartość punktowa
Cena oferty badanej
Cenę stanowi suma prowizji bankowych i odsetek płaconych przez Zamawiającego w całym okresie kredytowania, w oparciu o wyliczenie zawarte w formularzu oferty (zał. Nr 1 do SIWZ). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania zamawiającego przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Realizacja zamówienia zostanie powierzona bankowi, który uzyska najwyższą ilość punktów. XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez zamawiającego w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający przedstawi łącznie z SIWZ dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku kredytowego:
1. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. wraz z załącznikami
3. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 r.
4. Opinia RIO o prawidłowości projektu budżetu na 2010 r.
5. Opinia RIO w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2010 r. oraz na lata następne.
6. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
7. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2009 r.
8. Sprawozdanie Rb NDS za 2009 r.
9. Sprawozdanie Rb-Z za 2009 r.
10. Sprawozdanie RB 27s za 2009 r.
11. Sprawozdanie RB 28s za 2009 r.
12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z załącznikami za 2009 rok, oraz za
I półrocze 2010 roku.
13. Opinia RIO o wykonaniu za I półrocze 2010 roku.
14. Sprawozdanie Rb NDS za 2008 r.
15. Sprawozdanie Rb-Z za 2008 r.
16. Sprawozdanie RB 27s za 2008 r.
17. Sprawozdanie RB 28s za 2008 r.
18. Prognoza budżetu wraz z prognozą długu na lata kredytowania.
20. Zaświadczenie ZUS.
21. Zaświadczenie US.
22. Regon powiatu.
23. NIP powiatu.
24. Ostatnia uchwała Rady Powiatu zmieniająca budżet na 2010 rok wraz z załącznikami.
25. Sprawozdanie Rb NDS za I półrocze 2010 r.
26. Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze 2010 r.
27. Sprawozdanie RB 27s za I półrocze 2010 r.
28. Sprawozdanie RB 28s za I półrocze 2010 r.XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez bank w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Bank, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia w terminie
nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, lecz nie później niż w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy okaże się, że bank, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ,
zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę spośród
pozostałych ofert, przed upływem terminu związania ofertą. XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje ze strony banku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisem art. 147 ust. 3, pkt. 2 Prawa zamówień publicznych.

XXII. Warunki umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z bankiem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, po akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika
Zamawiającego.. 4. Postanowienia umowy zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz Prawem bankowym,
należy przedstawić w projekcie umowy załączonym do oferty, w którym zapisać należy spłatę kredytu
w okresie 15 lat oraz, odsetki od przedmiotowego kredytu będą płatne co miesiąc na 28 dzień
każdego miesiąca, w przypadku gdy dzień ten będzie wolnym od pracy, w kolejnym dniu roboczym.
5. Oprocentowanie na każdy następny miesiąc rozliczeniowy ustalone będzie na podstawie średniej stawki WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o ewentualną marżę banku.
XXIII. Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej: protest - przysługuje wszystkim bankom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy w oparciu
o zapisy działu VI Środki ochrony prawnej - ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia do Prezesa Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, adres: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa -w formie pisemnej, przesyłając jego kopię zamawiającemu.
XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych
w siedzibie zamawiającego, przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszystkie banki uczestniczące w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomione w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. XXV. Załączniki 1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy. 2. Formularz świadczenia według art. 22
3. Formularz oświadczenia według art. 24

Łęczna, 08.10.2010r.

Przewodniczący Zarządu PowiatuSkany dokumentów do oceny zdolności kredytowej.
LINK

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa