Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu na kredyt długoterminowy

0000-00-00 00:00:00
1/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna Kod pocztowy: 21-010
Kraj: Polska
Punkt
kontaktowy:
Stanowisko ds. zamówień publicznych Tel.: +48 81 752 64 80
Osoba do
kontaktów: Teresa Olszak
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Faks: + 48 81 752 64 64
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy (URL): http://www.powiatleczynski.pl /zamowienia publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
2/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
3/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29
września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form
Kategoria usługi: nr 6
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług
Łęczna
Kod NUTS PL314
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
4/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.
2. Spłata kredytu następować będzie od dnia 28 stycznia 2011r. do dnia 28 grudnia 2025r., na dzień 28 każdego miesiąca (w przypadku wystąpienia w tym okresie dnia wolnego od pracy, w następnym dniu roboczym),
w wysokości 38 366,70 PLN (kapitał ) plus odsetki wg zmiennej stopy procentowej.
3. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1,0 % kwoty kredytu.
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M za m-c październik 2010 jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w m-cu październiku 2010 r. z uwzględnieniem marży Banku
5. CPV: 66130000-0, CPA: 81131- 81139, rodzaj usług: 6b.
6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
8. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy
harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
9. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
5/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie
II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak nie Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.
2. Spłata kredytu następować będzie od dnia 28 stycznia 2011r. do dnia 28 grudnia 2025r., na dzień 28 każdego
miesiąca (w przypadku wystąpienia w tym okresie dnia wolnego od pracy, w następnym dniu roboczym),
w wysokości 38 366,70 PLN (kapitał ) plus odsetki wg zmiennej stopy procentowej.
3. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1,0 % kwoty kredytu.
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M za m-c październik 2010 jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w m-cu październiku 2010 r. z uwzględnieniem marży Banku
5. CPV: 66130000-0, CPA: 81131- 81139, rodzaj usług: 6b.
6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
8. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy
harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
9. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między 500000.00 a 800000.00 Waluta: EUR
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):
lub Zakres: między a
Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
6/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 w miesiącach: r. w jednluebj dtrnaiancsh:zy wypłaconej( owd uddnziieule 3n0ia. 1za1m.2ó0w1ie0n irao)ku.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 180 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) Zakończenie (dd/mm/rrrr)
7/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Zamawiający podpisze umowę z bankiem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający
powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, po akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika
Zamawiającego.. 4. Postanowienia umowy zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz Prawem bankowym, należy przedstawić w projekcie umowy załączonym do oferty, w którym zapisać należy spłatę kredytu
w okresie 15 lat oraz, odsetki od przedmiotowego kredytu będą płatne co miesiąc na 28 dzień każdego miesiąca, w przypadku gdy dzień ten będzie wolnym od pracy, w kolejnym dniu roboczym.
5. Oprocentowanie na każdy następny miesiąc rozliczeniowy ustalone będzie na podstawie średniej stawki WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o ewentualną marżę banku.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy) 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi
spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 1- 9 i art. 24 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę”;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych oraz posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r – Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
(jeżeli dotyczy):
Brak
8/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych
III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):
Brak
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
9/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie
Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r –
Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak nie
10/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie
Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert tak nie
11/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria Waga
1.
2.
3.
4.
5.
Kryteria Waga
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
ZP.3431/25/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie
Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 161-248662 z dnia
20/08/2010 (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 28/10/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00
Dokumenty odpłatne
tak nie
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
12/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 02/11/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:20
Miejsce (jeżeli dotyczy): Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, sala konferencyjna (parter budynku, pokój nr 9).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie
13/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego:
www.powiatleczynski.pl/zamówienia publiczne/siwz
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:
02-676
Kraj: Polska Tel.: +48224587840
E-mail: Faks: +48224587700
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: Prezes Departamentu Odwołań Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:
02-676
Kraj: Polska Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, przesyłając jego kopię zamawiającemu. .
14/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6
906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29
września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Departamentu Odwołań Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:
02-676
Kraj: Polska Tel.:
E-mail: Faks: Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji 15/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
16/ 16 ENOTICES_powleczna - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku. ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr NAZWA
1) KRÓTKI OPIS
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www