Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o dostawę mebli do jadalni dla PZAZ

2010-09-30 12:24:19
PZAZ.II.0718-6/10 Łęczna, dn. 30.09.2010r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. i Nr 18/2010 z dnia 3 września 2010r. Kierownika PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro i art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny sprzedaży, dostawy
i montażu mebli biurowych dla PZAZ w Łęcznej.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment, wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych wg CPV: 39130000-2 została podana w załączniku Nr 1 – wykazie potrzebnego sprzętu.
2. Dowóz zakupionych mebli biurowych i montaż do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku jego złej jakości, niezgodnej z przedstawioną ofertą.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na zestaw mebli biurowych na okres 3 lat.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy’’ przez Zamawiającego w formularzu ofertowym ) pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
6. Zapłata za sprzedaż, dostawę i montaż mebli biurowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie niższą niż 50 000,00 PLN.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla PZAZ w Łęcznej” do 13.10.2010r. do godz.1000
w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.


Dyrektor PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Wzór umowy - zał. nr 2

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron