Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy: ZP. 3431/16/2010

2010-09-03 14:12:57
Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.”

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

KBSystems Krzysztof Budzyński, 20-492 Lublin, ul. Bp. M. Fulmana 6/31

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%,), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

1. WECTOR Sp. z o.o.
03-576 Warszawa, ul. Radzymińska 183- 52,24 pkt
2. KBSystems Krzysztof Budzyński
20-492 Lublin, ul. Bp. M. Fulmana 6/31 - 100,00 pkt

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna