Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » wykonanie usług nadzoru ...

wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej - ZNAK - ZP.3431/16/2010

2010-08-17 14:46:24
Znak sprawy ZP. 3431/16/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:
Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią
wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej
w ramach realizacji projektu
„Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32, REGON 431019425,
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500,
wtorek 800 – 1600.
Telefon/fax: /081/ 752-64-23 oraz fax /081 752-64-64,

Adres poczty elektronicznej: e.kowalik@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl


II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759).;
- pojecie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
na Lubelszczyźnie. Etap III”
2.Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w następujących okresach:
a) w okresie realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji;
b) w okresie gwarancji i rękojmi: od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, tj. 5 lat, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu w/w okresów.
3. Charakterystyka inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego: Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.powiatleczynski.pl, znak sprawy: ZP. 3431/13/2010.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki
i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), w następujących
specjalnościach:
a) konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.
5. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót, warunkami pozwolenia na budowę, terenem, jego rozbrojeniem i uzbrojeniami – przed wejściem wykonawców na plac budowy
2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonaniu i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi;
3) protokólarne wprowadzenie wykonawcy na plac budowy
4) uczestniczenie we wszelkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego;
5) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów
6) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu;
7) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego), w tym m.in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzanie obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem;
8) weryfikowanie pomiarów geodezyjnych, wytyczenia budynku i zainwentaryzowania obiektów budowlanych oraz sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej
9) sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami częściowymi, odbiorami procentowego zaawansowania robót, odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót;
10) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
11) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania;
12) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy;
13) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję
14) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych – cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń;
15) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem
i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych;
16) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytów osób sprawujących nadzór autorski, związany z realizacją inwestycji;
17) współdziałanie w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń osób sprawujących nadzór autorski;
18) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;
19) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych wad i usterek;
20) kontrolowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru odpowiednich branż – sprawujących nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych prac, przy czym nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy) oraz na każde żądanie Zamawiającego i sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu procesu budowlanego.
21) Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ
22) Zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy
23) Zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę
24) Przekazywanie Zamawiającemu przez wykonawcę faktur, podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.

Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych Sell-Bud Inwest S.C. z siedzibą w Kielcach, 25-953 Kielce, ul. Zagnańska 71, z terminem realizacji do dnia 12 września 2011 r.
Inwestycja pn. „ Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” zlokalizowana jest w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na działce nr 2604/3 w obrębie ewidencyjnym 1- miasto Łęczna.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV
Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 12 września 2011r.

VI. Informacja o podwykonawcach.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

VII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VIII. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XI. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
3) Dysponownia odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
- Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – koordynator inspektorów nadzoru posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
- Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
- Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego;
b)wszyscy inspektorzy nadzoru wymienieni powyżej posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., Nr 83, poz. 578).
4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na potencjale kadrowym (osobach zdolnych do wykonania zamówienia) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W celu dokonania niezbędnej oceny spełniania warunku wykonawca powołujący się na potencjał kadrowy podmiotów trzecich zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia
i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

XIII. Informacja o wymaganiach jakie mają spełniać oferowane usługi
Oferowane usługi mają odpowiadać określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

XIV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2.
2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 oraz formularz ofertowy są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1) i 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.
5. Dokumenty podmiotu trzeciego
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa rozdz. V ust. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2.

XV. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.

XVI. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

XVII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się za doręczone prawidłowo.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy
o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:

Al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
fax: (081 752-64-64)

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism przysyłanych do Zamawiającego faxem i związanych z tym trudnościami skanowania, treść zapytań do niniejszej SIWZ a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: e.kowalik@powiatleczynski.pl
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Elżbieta Kowalik - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych pok. 207, IIp., tel.(081)752-64-23
e-mail:e.kowalik@powiatleczynski.pl

XVIII. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert
A.
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr ... do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. XIV i XV SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
1. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XIV SIWZ oraz w rozdziale XX lit. A ust. 3 SIWZ.
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione ust. 1 rozdziału XIV, w rozdz. XV oraz w rozdz. XX lit. A ust. 1 i 3 SIWZ składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio.

C. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, nr 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach:
1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,
2) informacji dotyczących ceny,
3) terminu wykonania zamówienia,
4) okresu gwarancji,
5) warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie

Koperta winna być zaadresowana następująco:
Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego - Znak sprawy ZP. 3431/16/2010, nie otwierać przed dniem 26.08.2010 r. przed godz. 14.30. Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. 14.00.

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 26.08.2010r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 26.08.2010 r., godz. 14.30.

3. Otwarcie ofert.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji.
3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarte w ofercie.

XXII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty to cena brutto.
2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

Cena ofertowa brutto – 100 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%

XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 ustawy .
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Warunki dokonania zmiany umowy:
1) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę którejkolwiek z osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (inspektorzy nadzoru) w następujących przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru,
- jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień, itp.),
- nie wywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy.
Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1) Wzoru umowy nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia funkcji nadzoru osoby innej niż wskazanej w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia złożonym wraz z ofertą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do zastosowania ustaleń § 8 ust. 1 Wzoru umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana któregokolwiek inspektora nadzoru, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego.
Zmiana osób sprawujących nadzór inwestorski wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
2) Termin zakończenia umowy może ulec przesunięciu z powodu:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy lub podczas realizacji zamówienia;
b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) zmiany terminu realizacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy na roboty budowlane.


XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
2) Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

XXVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej PLN.

XXVIII. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIX. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:
1. załącznik nr 1 do SIWZ - wzór formularz ofertowy;
2. załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy ;
4. załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (dotyczy osób fizycznych);
5. załącznik nr 5 do SIWZ - wzór formularza wykaz osób;
6. załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.;
7. załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.Zatwierdził: Adam Niwiński - Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego


Łęczna, dnia 04.08.2010 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe