Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej - ZNAK - ZP.3431/16/2010

2010-08-17 13:46:47
Łęczna: wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
Numer ogłoszenia: 253626 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w następujących okresach: a) w okresie realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji; b) w okresie gwarancji i rękojmi: od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, tj. 5 lat, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu ww okresów. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), w następujących specjalnościach: a) konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń; b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót, warunkami pozwolenia na budowę, terenem, jego rozbrojeniem i uzbrojeniami - przed wejściem wykonawców na plac budowy 2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonaniu i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi; 3) protokólarne wprowadzenie wykonawcy na plac budowy 4) uczestniczenie we wszelkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego; 5) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów 6) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji - według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu; 7) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego), w tym m.in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., sprawdzanie obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem; 8) weryfikowanie pomiarów geodezyjnych, wytyczenia budynku i zainwentaryzowania obiektów budowlanych oraz sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej 9) sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami częściowymi, odbiorami procentowego zaawansowania robót, odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót; 10) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 11) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania; 12) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy; 13) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję 14) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych - cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń; 15) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych; 16) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytów osób sprawujących nadzór autorski, związany z realizacją inwestycji; 17) współdziałanie w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń osób sprawujących nadzór autorski; 18) przygotowanie, przy udziale Zamawiającego wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 19) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych wad i usterek; 20) kontrolowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru odpowiednich branż - sprawujących nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych prac, przy czym nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy) oraz na każde żądanie Zamawiającego i sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu procesu budowlanego. 21) Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ 22) Zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy 23) Zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę 24) Przekazywanie Zamawiającemu przez wykonawcę faktur, podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych Sell-Bud Inwest S.C. z siedzibą w Kielcach, 25-953 Kielce, ul. Zagnańska 71, z terminem realizacji do dnia 12 września 2011 r. Inwestycja pn.: Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ zlokalizowana jest w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na działce nr 2604/3 w obrębie ewidencyjnym 1- miasto Łęczna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że: a) dysponuje co najmniej osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: - Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - koordynator inspektorów nadzoru posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, - Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, - Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego; b)wszyscy inspektorzy nadzoru wymienieni powyżej posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., Nr 83, poz. 578)
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki dokonania zmiany umowy: 1) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę którejkolwiek z osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (inspektorzy nadzoru) w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru, - jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień, itp.), - nie wywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1) Wzoru umowy nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia funkcji nadzoru osoby innej niż wskazanej w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia złożonym wraz z ofertą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do zastosowania ustaleń § 8 ust. 1 Wzoru umowy. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana któregokolwiek inspektora nadzoru, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego. Zmiana osób sprawujących nadzór inwestorski wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 2) Termin zakończenia umowy może ulec przesunięciu z powodu: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy lub podczas realizacji zamówienia; b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, d) zmiany terminu realizacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy na roboty budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, pok. 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2010 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu JST..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www