Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych

2010-08-13 13:56:43
GKN. 3020 -24/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl
Przedmiot zamówienia –

Sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę gminną, położone:
w Kajetanówce oznaczone nr: 1) 215/1 o pow. 0,0015 ha KW LU1I/00073361/8, 2) 276/1 o pow. 0,039 ha, 154/1 o pow. 0,0166 ha i 140/1 o pow. 0,0169 ha KW LU1I/00084733/7 obręb ewidencyjny 10 – Kajetanówka gm. Milejów,
oraz położone w Milejowie oznaczone nr: 1) 786/1 o pow. 0,0001 ha i 787/4 o pow. 0,0110 ha KW LU1I/00071033/6, 2) 796/5 o pow. 0,0024 ha obręb ewidencyjny 16 – Milejów gm. Milejów.


Pożądany termin: 31.08.2010 r.
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64-70
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2010 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Łęczna dnia 13.08.2010 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe