Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na regulację stanów prawnych

2010-08-02 12:56:40
Łęczna: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań. CPV: 71354300-7 . Znak sprawy: ZP.3431/21/2010
Numer ogłoszenia: 206359 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań. CPV: 71354300-7 . Znak sprawy: ZP.3431/21/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sporządzenie operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań. CPV: 713... ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień zawodowych (2) do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga by wykonawca przedstawił wykaz zgodny ze wzorem - zał. Nr 7 do siwz oraz dokumenty (referencje, protokoły odbioru prac, itp.) na potwierdzenie posiadania doświadczenia w wykonywaniu z okresu ostatnich trzech lat minimum trzech prac polegających na opracowaniu dokumentacji do regulacji stanów prawnych,
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga przedstawienia kopi nadanych uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 - osób, które są planowane do wykonywania zamówienia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum sto tysięcy zł;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych dokumentów.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiat Łęczyński- Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21- 010 Łęczna. Dostarczyć do pokoju nr 111 (kancelaria ogólna) do godz. 10.00..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Gmina Puchaczów: 54/4,79,216/1,216/2,219/1,219/3 Bogdanka 555,557,558,1569,2218 Ciechanki 130,149/2,149/3 Nadrybie Ukazowe 196/1 Nadrybie Wieś 254/5,298/3,299/3,1760/2,1761/2,1762/2,1763/2,2576/2,2578/2,2584/1- Puchaczów.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2.Gmina Puchaczów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 501/4 ( powstała z połączenia 33 działek wywłaszczonych) Nadrybie Wieś.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 3.Gmina Milejów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4/2,338,339,341,343,346,348,349,1006,1171,1194,1195,1197,1221,1258,1263,1264,1309,1404,1406, Białka 428,429/2,430/2,431,436/1,437,438/2,439,442,443,445,447/3,449,450, 451,456,459,461,463,467 Jaszczów 42,205,492,493 Jaszczów Kolonia 224,247,252,456,476,500,501 Maryniów 219,354 Wólka Bielecka 357,358/2,643,650,651/2 Zalesie 340,347/2 Zgniła Struga.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Gmina Spiczyn.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 47,67,77,96,157,177,187,535,536,986/3,1463,1476,1515,1516,2082 Jawidz 357/5,359/3,359/5,361/8,361/11,362/2,453/2 Spiczyn 20, 89 Nowa Wólka 86, 914,1309, 1310, 1315 Zawieprzyce.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Gmina Ludwin.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 363,375,379,435/2,700,847,936 Dratów 373/2,380/4 Grądy 331 Jagodno 72 Kaniwola 264,473/1, Ludwin 61/1,119,413/1 Ludwin Kolonia 46/16,46/17,120/14,120/16,364/1,445/7,445/33,445/34,453/26,453/27, 58,806/21,806/34,806/35,852,856,898 Rogóźno 261/2 Rozpłucie Pierwsze 442 Radzic Stary 206 Zezulin Drugi.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 6. Miasto Łęczna.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2311/2,2394,2413,2444/1,2444/2,2309 Łęczna.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 7.Gmina Cyców.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1/2,28/2,47,44/10,205,207 Bekiesza 150 Barki 92/2 Cyców 118/2 Cyców Kolonia Druga 139 Kopina 118,119,124 Ludwinów 47 Malinówka , 59,61,78.98 Małków 85,172/9,172/12,239,404/2 Stręczyn Nowy 15,104 Podgłębokie, 113 Sewerynów 85,123,250,271/5, ,278/9,279/7, 280/6,280/8, 281/5,281/6, 304/4,304/5,304/6 Stefanów 104,167/2,259/6 Świerszczów, 59,61,104 Świerszczów Kolonia 83,147/4,147/6,147/8,147/10, Wólka Cycowska 241,243,245/1 Wólka Nadrybska, 343 Zagórze.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych