Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ na Zaprojektowanie ...

SIWZ na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej - ZP.3431-13-10

2010-06-02 15:51:04
Zamawiający:
Powiat Łęczyński
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP 505-001-77-32, REGON 431019425
tel. 81 752 64 00, fax 81 752 64 64
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl
strona internetowa: WWW.powiatleczynski.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą:
Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej
w ramach realizacji projektu
„Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III.”Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą,
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdził:
Zarząd Powiatu w Łęcznej
Łęczna, dn.02 czerwca 2010r.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Łęczyński
al. Jana Pawła II 95 a
21-010 Łęczna

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./. o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa zadania:

Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu
„Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 4.1. „Społeczeństwo informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest :
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z Serwerownią Centralną, Telecentrum, Punktem Informacji Turystycznej” w ramach projektu obejmujące zaprojektowanie i rozbudowę budynku administracyjno-usługowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95 a 21-010 Łęczna, zlokalizowanego na działce nr 2604/3 w obrębie ewidencyjnym 1- miasto Łęczna.
Przedmiot inwestycji obejmuje:
1) Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego koncepcji programowo – przestrzennej obiektu
2) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo–przestrzennej oraz programu funkcjonalno–użytkowego, obejmującej projekty budowlane we wszystkich branżach oraz projekty wykonawcze we wszystkich branżach
3) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
4) Wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji z istniejącymi kablami niskiego napięcia, średniego napięcia i wysokiego napięcia, przyłączem telefonicznym, linią ciepłowniczą, oświetleniem terenu
5) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
6) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
7) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
8) Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu o powierzchni użytkowej w przedziale od 700 m2 do 770 m2 zgodnie z dokumentacją projektową
9) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
10) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
11) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
12) Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej i przekazanie go Zamawiającemu


Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa program funkcjonalno-użytkowy dla zadania budowlanego pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z Serwerownią Centralną, Telecentrum, Punktem Informacji Turystycznej” realizowanego w ramach projektu „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ,
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace projektowe i obiekt na okres 5 lat licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
45000000-7 – Roboty Budowlane
45200000-9 – Roboty Budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia – do dnia 12 września 2011 r., z tym że Zamawiający wymaga wykonania prac projektowych oraz część robót budowlanych nadających się do odbioru częściowego, o łącznej wartości nie niższej 1 275 771,01 zł do dnia 11 października 2010 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówieniu piblicznym na podstawie art. 24 ustawy PZP.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 inwestycję budowlaną w systemie zaprojektuj
i wybuduj obejmującą zaprojektowanie i wybudowanie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3
2. na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami (w Polsce: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego; wymagany jest min. 36 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy.
3. na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.200.000,00zł
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.800.000 zł na wszystkie zdarzenia.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania środków finansowych, lub zdolności kredytowej, posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców przy dokonywaniu oceny spełniania tych warunków, wartości podane przez Wykonawcę w walutach innych niż złoty polski Zamawiający będzie przeliczał na wartości w złotówkach według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP i daty zamieszczenia niniejszej specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego,
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w cz. V SIWZ, Wykonawca składa:
1. Oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ,
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ,
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ,
5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia,
7. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, którego wzór stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące składania wyżej wymienionych dokumentów
1. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy; w przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 oraz brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy; wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.


VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem pod nr 81 752 64 64. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (w formie faksu).
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: WWW.powiatleczynski.pl
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej WWW.powiatleczynski.pl.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Agnieszka Wójcicka tel. 81 752 64 23, faks 81 752 64 64,
e-mail: a.wojcicka@powiatleczynski.pl, codziennie w dniach pracy w godzinach 8.00-15.00

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 a
21-010 Łęczna

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535
z dopiskiem: budowa centrum zarządzania siecią.
3. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
4. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Przygotowanie oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz
z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
5. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były ponumerowane.
9. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru

Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
OFERTA
na
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.
Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną
i punktem informacji turystycznej
w ramach realizacji projektu
„Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III.”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 18 czerwca 2010 roku do godz. 10.15

(Nazwa i adres Wykonawcy)10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Oferta wspólna:
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ partnera wiodącego wymaga podpisu upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie partnerów- należy załączyć do oferty.
3. Przedstawiciel/ partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Inne wymagania:
1. Do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w pkt. VI niniejszej SWIZ. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, pieczęcią imienną przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy (podpisujących ofertę). Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny zapis o treści np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku pieczęci imiennej.
4. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
5. Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego
dokumentu. Informacje te powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem pocztowego operatora w Starostwie Powiatowym, al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (biuro obsługi interesanta).
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 18 czerwca 2010 roku o godz. 10:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.

Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2010 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.


XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o dane zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ) po ewentualnym przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscu położenia obiektu budowlanego, a także uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty.
2. Do oferty należy dołączyć zestawienie kosztów zgodnie z tabelą elementów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ – zestawienie rzeczowo-finansowe robót brutto.
3. Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i uwzględnia wszystkie prace określone w części III SIWZ i programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ).
Wycenę prac budowlanych należy sporządzić z uwzględnieniem pełnego ich zakresu określonego w programie funkcjonalno-użytkowym.
4. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją umowy.
5. Cena podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia na dzień otwarcia ofert.
6. Rozliczenie należności pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie w PLN.
7. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w zestawieniu rzeczowo-finansowym załączonym do oferty.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOBOBU OCENY OFERT.

1. Po otwarciu ofert na posiedzeniu niejawnym Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium, którym jest: cena ofertowa brutto 100%.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Wci = (Cmin / Ci) x Wcmax
gdzie:
Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty,
Cmin - cena najtańszej oferty,
Ci - cena rozpatrywanej oferty,
Wcmax - maksymalna ilość punktów w kryterium 100 pkt.
Sposób oceny:
Oferowana cena punktowo oceniana będzie w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość 100 pkt otrzyma oferta najtańsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane z zastosowaniem powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia w formie faksu wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy faksem , albo nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2 w przypadkach określonych w art. 94. ust.2 ustawy.
3. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, chyba że Krajowa Izba Odwoławcza uchyliła zakaz zawarcia umowy na wniosek Zamawiającego w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 183 ust. 2 ustawy.
4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy).
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych dla specjalności drogowej oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, W przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przed podpisaniem umowy, należy dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starszego niż 6 m-cy od daty wszczęcia postępowania.
9. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może się odbywać za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w Tytule XVI Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym w przypadku powierzenia robót przez Wykonawcę innym Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału zawartej umowy z Podwykonawcą zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego uprzednio projektem tej umowy oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy wraz z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową z tytułu zabezpieczenia płatności przeznaczonej dla Podwykonawcy w wysokości określonej w umowie z Podwykonawcą.
Ważność tejże gwarancji powinna być dłuższa o 60 dni od upływu terminu realizacji przedmiotu zamówienia a beneficjentem tej gwarancji winien być Zamawiający.
Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać:
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
d) warunki płatności - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury,
e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jakie zostały określone we wzorze umowy Zamawiającego z Wykonawcą, załączonym w niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą. Wszelkie zmiany umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy,
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Miejscem podpisania umowy będzie siedziba zamawiającego. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na:
1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia:
a) Poprzez wprowadzenie rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonego w programie funkcjonalno – użytkowym; zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji inwestycji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
b) Poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego
c) Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiającego
2) Zmianie terminu zakończenia robót, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów
3) Zmianie dotyczącej zakresu robót wynikającego z nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostaną ograniczone do zmian powodujących usunięcie kolizji poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; zmiany te mogą determinować zmianę terminu zakończenia robót lub wysokości wynagrodzenia
4) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia
5) Zmianie dotyczącej podwykonawców niewymienionych w niniejszej umowie
6) Zmianie warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej
7) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej
8) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa


XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XVIII. Opis części zamówienia,

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach.

XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających ,

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych oraz informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy:

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

XXVII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom:

Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom zgodnie z treścią art. 36 ust 4 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 11 do SIWZXXVIII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.
3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia ( możliwość unieważnienie postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu).

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr załącznika Nazwa dokumentu / wzoru:
1 Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania budowlanego pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z Serwerownią Centralną, Telecentrum, Punktem Informacji Turystycznej” realizowanego w ramach projektu „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”
2 formularz ofertowy;
3 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uzp;
4 wykaz robót budowlanych;
5 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
6 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
7 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
8 oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 o braku podstaw
do wykluczenia w stosunku do osób fizycznych;
9 zestawienie rzeczowo-finansowe
10 Wzór umowy
11 Oświadczenie o podwykonawcach

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa