Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej- ZP.3431-13-10

2010-06-02 15:05:56
Łęczna: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III.
Numer ogłoszenia: 155184 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie projektu i budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z telecentrum, serwerownią centralną i punktem informacji turystycznej w ramach realizacji projektu Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Zarządzania Siecią wraz z Serwerownią Centralną, Telecentrum, Punktem Informacji Turystycznej w ramach projektu obejmujące zaprojektowanie i rozbudowę budynku administracyjno-usługowego Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, zlokalizowanego na działce nr 2604/3 w obrębie ewidencyjnym 1- miasto Łęczna. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego koncepcji programowo - przestrzennej obiektu 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego, obejmującej projekty budowlane we wszystkich branżach oraz projekty wykonawcze we wszystkich branżach 3) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 4) Wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji z istniejącymi kablami niskiego napięcia, średniego napięcia i wysokiego napięcia, przyłączem telefonicznym, linią ciepłowniczą, oświetleniem terenu 5) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 6) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 7) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 8) Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektu o powierzchni użytkowej w przedziale od 700 m2 do 770 m2 zgodnie z dokumentacją projektową 9) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 10) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 11) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 12) Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej i przekazanie go Zamawiającemu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określania szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 inwestycję budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą zaprojektowanie i wybudowanie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określania szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami (w Polsce: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego; wymagany jest min. 36 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien wykazać: a) posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.200.000,00 zł b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.800.000 zł na wszystkie zdarzenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: 1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) Poprzez wprowadzenie rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonego w programie funkcjonalno - użytkowym; zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji inwestycji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy b) Poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego c) Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiającego 2) Zmianie terminu zakończenia robót, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów 3) Zmianie dotyczącej zakresu robót wynikającego z nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostaną ograniczone do zmian powodujących usunięcie kolizji poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; zmiany te mogą determinować zmianę terminu zakończenia robót lub wysokości wynagrodzenia 4) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 5) Zmianie dotyczącej podwykonawców niewymienionych w niniejszej umowie 6) Zmianie warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej 7) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej 8) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego: al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, pok. nr 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, Biuro Obsługi Interesanta pok. 111.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa