Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 856/2010 ...

Uchwała nr 856/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 12.05.2010 r.

2010-05-14 10:30:17

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2004 r.
nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. W uchwale nr 733/2009 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Andrzeja Furtaka i Wioletty Izdebskiej – Furtak, zam. Ciechanki Łęczyńskie 8, 21-010 Łęczna, części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 152/1 o pow. 0,0301 ha, obręb 2- Ciechanki Łęczyńskie, jednostka ewidencyjna – Łęczna – obszar wiejski, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, objętej księgą wieczystą nr LU1I/00211175/7, jako dopełnienie do działki ewidencyjnej oznaczonej nr 150/1 – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i będącym jego integralna częścią.
2. Sprzedaż działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem zbycia.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu: Adam Niwiński

Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Dyczewski
2. Andrzej Grzesiuk
3. Bogusław Janociński
4. Piotr Jastrzębski

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa