Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej do aktual. operatu ew.

2010-05-04 10:52:22


GKN.3411-5/10
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 11/2010 z dn. 21.01.2010 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (81) 752-64-70 Faks: (81) 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia – Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego obrębu 6-Jagodno, jednostka ewidencyjna Ludwin na podstawie wznowienia lub ustalenia przebiegu granic działki nr 47/1 z działkami 47/16 i 48.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. (81) 752-64-70.
Sposób przygotowania oferty:
Wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2010 r. do godz. 1400 w biurze obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A lub przesłać faksem na nr: (81) 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

Łęczna dnia 04.05.2010 r.

..........................................
Starosta Łęczyński
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe