Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz na przygotowanie do ...

siwz na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny - zmiana

2010-04-20 16:57:00
Łęczna, dnia 20.04.2010 r.

ZP.3431/9/2010
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2010r. (numer ogłoszenia 87631 -2010) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

1. Czy podany format albumu I : 28 cm x 19 cm poziomo oznacza grzbiet po boku 28 cm ?
Ad. 1.Grzbietem publikacji jest bok o wymiarach 19 cm.

2. Czy podany format albumu II : 24 cm x 17 cm poziomo oznacza grzbiet po boku 24 cm ?
Ad. 2. Grzbietem albumu jest bok o wymiarach 17 cm.

3. Czy gramatura papieru na środek Albumu II pozostaje w gestii Wykonawcy ?
Ad. 3. Gramatura papieru środka Albumu II jest analogiczna jak Albumu I tj. papier kreda matowa ok. 115 g

4. Jaki jest ostateczny nakład i ilość wzorów ulotek ?
W Załączniku 1 podano nakład : 8000 szt. wg 4 projektów graficznych , a
w nawiasie podano 3 wzory o łącznym nakładzie 4000 egz.
Ad. 4. W w/w pkt. dotyczącym ulotek wystąpił błąd pisarski. Zgodnie ze szczegółową specyfikacją występują 3 projekty ulotek o łącznym nakładzie 4000 szt.

5. Jaki jest łączny nakład plakatów B2 ?
Z sumowania nakładów dla 8 wzorów wynika 2400 egz. , a w siwz zapisano :
3400 egz.
Ad. 5.
W w/w pkt. dotyczącym plakatów wystąpił błąd pisarski. Zgodnie ze szczegółową specyfikacją występuje 8 projektów plakatów o łącznym nakładzie 2400 szt.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zmienia się treść SIZW.
Postanowienia SIWZ w zakresie:
§3 Opis przedmiotu zamówienia
„Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny:
1) Album I (ogólny) – 3000 szt.
2) Album II (Majówka) – 500 szt.
3) Publikacja do imprezy „Festiwal ginących kultur” – 4000 szt.
4) Mapa powiatu łęczyńskiego – 500 szt.
5) Ulotka – 8000 szt.
6) Folder – 4000 szt.
7) Katalog do wystawy – 500 szt.
8) Plakat – 3400 szt.”
§15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
„1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 26.04.2010 roku do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.04.2010 roku o godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”


Otrzymują następujące brzmienie:

§3 Opis przedmiotu zamówienia
„Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny:
1) Album I (ogólny) – 3000 szt.
2) Album II (Majówka) – 500 szt.
3) Publikacja do imprezy „Festiwal ginących kultur” – 1000 szt.
4) Mapa powiatu łęczyńskiego – 700 szt.
5) Ulotka – 4000 szt.
6) Folder – 4000 szt.
7) Katalog do wystawy – 500 szt.
8) Plakat – 2400 szt.”
§15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
„1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 27.04.2010 roku do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.04.2010 roku o godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”


Zmienia się treść załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zawiadomienia

Treść SIWZ w zakresie nie objętym niniejszym pismem pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie:
Zamawiający po analizie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu stwierdził konieczność wprowadzenia zmian prowadzących do wyeliminowania błędnych zapisów oraz postanowień niejasnych i mogących budzić uzasadnione wątpliwości wykonawców. Przy dokonywaniu zmian zamawiający uwzględnił treść odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński


Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków