Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

siwz na wykonanie organizacji imprez w ramach projektu Magia miejsc ... - zmiana druga

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dn. 01.04.2010 r.Znak sprawy: ZP.3431/2/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuZawiadomienie o zmianie treści SIWZ


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Organizację imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2010r. (numer ogłoszenia 62329 -2010).

Zmienia się treść załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia
Załącznik nr 2 do SIWZ –formularz ofertowy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zawiadomienia
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zawiadomienia


Uzasadnienie
Zamawiający po analizie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu stwierdził konieczność wprowadzenia zmian prowadzących do wyeliminowania błędnych zapisów oraz postanowień niejasnych i mogących budzić uzasadnione wątpliwości wykonawców. Przy dokonywaniu zmian zamawiający uwzględnił treść odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
Adam NiwińskiOtrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków