Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz na dostawę sprzętu ...

siwz na dostawę sprzętu w ramach projekutu Magia miejsc ... - zmiana druga

2010-04-01 23:13:38
Łęczna, dn. 01.04.2010 r.Znak sprawy: ZP.3431/1/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuZawiadomienie o zmianie treści SIWZDziałając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2010r. (numer ogłoszenia 63975 -2010).

Postanowienia SIWZ w zakresie:
działu III. Termin wykonania zamówienia
„ Od dnia zawarcia umowy do dnia 20.04.2010 roku.”
działu IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
[ ….]
2). posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości min. 150 000,00 zł każda (dla każdego zadania odrębnie), których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami.

działu IVa. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w dziale IV niniejszej SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
[….]
2. Dokumentów i oświadczeń niżej wymienionych tj.:
2.1. wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

Otrzymują następujące brzmienie:
dział III. Termin wykonania zamówienia
„ Od dnia zawarcia umowy do dnia 28.04.2010 roku.”
dział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
2. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
[ ….]
2). posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże (dla każdego zadania oddzielnie), że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (tj. w zadaniu nr 1 wykonał dostawy sprzętu nagłośnieniowego, w zadaniu nr 2 wykonał dostawy mebli) o wartości min.100 000,00 zł każda z dostaw, których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami.
dział IVa. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w dziale IV niniejszej SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
[….]
2. Dokumentów i oświadczeń niżej wymienionych tj.:
2.1. wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (dla każdego zadania oddzielnie), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

Zmienia się treść załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia
Załącznik nr 2 do SIWZ –formularz ofertowy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zawiadomienia
Załącznik nr 4a do SIWZ – oświadczenie dot. art. 22 ust 1 ustawy Pzp - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zawiadomienia
Załącznik nr 4b do SIWZ – oświadczenie dot. art. 24 ust 1 ustawy Pzp - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zawiadomienia
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zawiadomienia


Uzasadnienie
Zamawiający po analizie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu stwierdził konieczność wprowadzenia zmian prowadzących do wyeliminowania błędnych zapisów oraz postanowień niejasnych i mogących budzić uzasadnione wątpliwości wykonawców. Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.
STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
Adam Niwiński

Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa