Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

siwz na wykonanie organizacji imprez w ramach projektu Magia miejsc ... - zmiana

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dn. 31.03.2010 r.Znak sprawy: ZP.3431/2/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuZawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Organizację imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2010r. (numer ogłoszenia 62329 -2010).

Postanowienia SIWZ w zakresie:
działu IX . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
pkt 1 „ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pokój nr 111(kancelaria ogólna) do dnia 01.04.2010r. do godz. 10.00”
pkt 2” Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, Oferta w postępowaniu na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych w zakresie projektu Magia Miejsc-promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny. Nie otwierać przed dniem: 01.04.2010r. do godz.10.15
pkt 4 „ Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.04.2010r. o godz. 10.15. sali konferencyjnej (pokój nr 9 parter) w Starostwie Powiatowym w Łęcznej”

Otrzymują następujące brzmienie:
dział IX . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
pkt 1 „ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pokój nr 111(kancelaria ogólna) do dnia 09.04.2010r. do godz. 10.00”
pkt 2” Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, Oferta w postępowaniu na Organizację imprez kulturalno-rozrywkowych w zakresie projektu Magia Miejsc-promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny. Nie otwierać przed dniem: 09.04.2010r. godz.10.15
pkt 4 „ Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.04.2010r. o godz. 10.15. w sali konferencyjnej (pokój nr 9 parter) w Starostwie Powiatowym w Łęcznej”


Uzasadnienie
Do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. Część z w/w zapytań dotyczy opisu przedmiotu zamówienia i przed udzieleniem odpowiedzi wymaga dokonania analizy dotychczasowych zapisów SIWZ w tym zakresie. Ponieważ czas pozostały do wyznaczonego terminu składania ofert jest niewystarczający na opracowanie i upublicznienie odpowiedzi na pytania oraz na uwzględnienie tych odpowiedzi przez Wykonawców w treści przygotowywanych ofert, Zamawiający niezwłocznie zamieścił treść zapytań na stronie internetowej oraz podjął decyzję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.WICESTAROSTA
Andrzej Dyczewski

Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków