Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz na wykonanie usług ...

siwz na wykonanie usług organizacji imprez w ramach projektu Magia miejsc ...

2010-03-23 13:53:45
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1, art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na :

Organizację imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Powiat Łęczyński z siedzibą: al. Jana Pawła II 95 A, 21- 010 Łęczna, NIP 505-001-77-32, REGON 431019425, strona www.powiatleczynski.pl ; e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800
– 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-80 oraz fax /081 752-64-64, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1796) ,
4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1795) ,
5. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

II. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny.

Główny przedmiot zamówienia:
CPV 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez
Dodatkowe przedmioty:
55520000-1Usługi dostarczania posiłków
79341000-6 Usługi reklamowe
79710000-4 Usługi ochroniarskie
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
80413000-2 Usługi szkół nauki żeglowania
90600000-3 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania usługi ekologiczne
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92300000-4 Usługi rozrywkowe
Zamówienie obejmuje:
1) Organizację 10 imprez masowych w ramach projektu
2) Przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych związanych z organizowanymi imprezami.

2.2. Rodzaj zamówienia:
usługi

2.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013..
2.4. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.5. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.6. Przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej nie mają zastosowania.

2.7. Podwykonawstwo
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego w pkt 2.1 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


III. Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2010

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2). posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi o wartości min. 300 000,00 zł każda obejmujące organizację imprez masowych, których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami.
3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia.
4). dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
5). sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale IV a niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko
i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.IVa. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w dziale IV niniejszej SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4a do niniejszej SIWZ.
2. Dokumentów i oświadczeń niżej wymienionych tj.:
2.1. wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).
2.2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


V. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych art. 24 ust.1 i ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Va. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4 b do niniejszej SIWZ.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 1 i 2

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2. - dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty, o których mowa w pkt a) i b) niniejszej uwagi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami

1. W sprawie dokumentacji przetargowej – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów Teresa Olszak, tel. (081) 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .
2. W sprawie przedmiotu zamówienia – Koordynator Projektu: Beata Cieślińska, tel. 081 752 64 21,
e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl
3. Sposoby porozumiewania się Stron:
3.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną.
3.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3.4. Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: (081) 752-64-64.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia.
Pytania i odpowiedzi do przetargu publikowane będą na stronie internetowej zamawiającego www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce pytania i odpowiedzi.
5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o doręczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników.
7. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści zmiany na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne, zakładce siwz z załącznikami.
8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach w oparciu o obowiązujące prawo w tym zakresie. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania na własnej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę notarialnie.
4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale IV, IV a, Va SIWZ, oraz inne wymienione w treści niniejszej SIWZ w tym:
- podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 5 do siwz, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje;
- dowód wniesienia wadium;
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy ponadto:
- w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
- w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
7. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Niezbędne dane i materiały wyjściowe do wykonania zamówienia wykonawca uzyska we własnym zakresie.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie.
11.Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami i dokumentami w zabezpieczonej kopercie
z napisem przetarg nieograniczony na usługi organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny.
12. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania wraz z pismem informującym, iż oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie.
13. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
15. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
16. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek
o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu lub ofert,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp;
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena może być tylko jedna.
2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
3. Cenę należy podać w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 01.04.2010 r. do godz. 10:00.
2. Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, Oferta w postępowaniu na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych w zakresie projektu Magia miejsc - promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny. Nie otwierać przed dniem: 01.04.2010.r. do godz. 10:15.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po zakończonej procedurze udzielenia niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.04.2010.r. do godz. 10:15.sali konferencyjnej (pokój nr 9 parter) w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
5. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.
6. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwę oraz adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
8. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.
9. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

X. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty.

XI. Opis kryteriów wyboru ofert
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena brutto oferty – 100%.
2. Oferty będą oceniane dla wszystkich zadań łącznie w skali stu-punktowej.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną .
4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego wzoru matematycznego:

cena oferowana najniższa spośród złożonych ofert brutto
Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- • 100% • 100 pkt.
cena badanej oferty brutto

5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez zamawiającego.
6. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
9. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
1.1. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275).
1.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego
w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) wyborze oferty najkorzystniejszej,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 stawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275);
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia.
4. Zamawiający dokona zwrotu kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego,
w terminie do 30 dni od dnia jego podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Zgodnie z zapisem działu VI ustawy Pzp art. 179 środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp i zawarte są w rozdziale 2 działu VI pn. odwołanie.

XV. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy
1. O wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w formie pisemnej faksem lub drogą elektroniczną, a jeżeli wykonawca nie udostępni odpowiednich urządzeń listownie.
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej – strona: www.powiatleczynski.pl zakładka wyniki przetargów. Wynik postępowania zawierać będzie informacje określone w art. 92 ustawy.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych
w niniejszej specyfikacji.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 2), po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XVII. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm./, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.Załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług
Załącznik nr 4 a do SIWZ - oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 b do SIWZ - oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych