Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na łącze internetowe wraz z kosztem instalacji

0000-00-00 00:00:00
AG. 3411 - 22/09

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty łęczyńskiego Nr 32/2007 z dnia 31.08.2007r. w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na łącze internetowe wraz z kosztem instalacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej:


Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:

I. Łącze internetowe wraz z kosztem instalacji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej:
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Prędkość wysyłania 4Mb/s, ściągania 12Mb/s
2. 8 stałych adresów IP
3. Czas reakcji serwisowej 8 godz
4. Parametry łącza sprawdzane za pomoca strony www.speedtest.pl z możliwością odchylenia prędkości łącza do 15%

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2010r. – 31.12.2010r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Pan Rafał Kloc, tel.( 081) 752 64 22, kom. 603 867 088, e-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto za m-c, należny podatek VAT, cenę brutto za m-c , cenę netto za rok oraz cenę brutto za rok. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1) „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę, gdy projekt ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego standardu,
2) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10 ust.1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne /jt. Dz.U. Nr 171, poz.1800 z późn. zm./) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego.
4) Regulamin świadczenia usługi przez Wykonawcę..

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2009r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%Łęczna, dnia 11.12.2009r.Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Starosta Łęczyński

/-Adam Niwiński-/

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych