Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz na dostawę oleju ...

siwz na dostawę oleju opałowego

2009-12-07 10:15:10


ZP.3431/17/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłebokie 1A, 21-070 Cyców,
strona www.powiatleczynski.pl ; e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-80 oraz fax /081 752-64-64, NIP 713-27-12-669, Regon 432496417 Nr konta bankowego 87 1020 3206 0000 8902 0034 5140, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ze zmianami z dnia 16 października 2009r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610) , 4) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

1. Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej Wu = 9912 Kcal/kg na podstawie
normy PN-67 C-96048 i Wt – 92 m/ZirP/22 EKOTERM według rzeczywistych potrzeb
zamawiającego w ilości 71 000 litrów w jednorazowych dostawach sukcesywnych (po ok.
5000 litrów) w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia uzgodnionych z Zamawiającym
faksem. CPV :23122100-9
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 oraz zamówień dodatkowych w przypadku ponadnormatywnego zużycia wynikającego z trudniejszych warunków pogodowych.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.


III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia),
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko
i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 2
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat podobnych dostaw, zawierający dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605 ze zmianami) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ;

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 3 i 5
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł.;

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 4
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
2) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z udziału w zamówieniu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;

5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie,
że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zmianami, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1, ust 3 cyt.
Rozporządzenia – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone
w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4 pkt. 3);
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć
(np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu (np. ofert),
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
1- 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika konsorcjum.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie
porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1. W sprawie dokumentacji przetargowej – Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl w sprawie przedmiotu zamówienia – Maria Radko,
tel. 082 567 70 74.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona
z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

VII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników:
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego
z uczestników postępowania.

VIII. Termin związania ofertą wynosi: przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.


IX. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

X. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

XI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie – Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 17 grudnia 2009 r., do godz. 1000.

1. Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, Oferta w postępowaniu na „dostawa oleju opałowego” oraz opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. Nie otwierać przed dniem: 17 grudnia 2009 r. godz. 1020.
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po zakończonej procedurze udzielenia niniejszego zamówienia.

XII. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”:

Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem „ZAMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.

XIII. Pozostałe informacje dotyczące złożenia oferty

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 grudnia 2009 r. godz. 1020, w Łęcznej ul. Aleja Jana
Pawła II 95 A, pok. nr 9 (sala konferencyjna):

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, ilość załączników dołączonych do formularza oferty.
XV. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty:

1. Cena może być tylko jedna.
2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem, odrębnie dla każdego zadania:

1. Cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100 gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 1 do SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 do SIWZ danej oferty,

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru)
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
 żądanie Protestującego,
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie, na podstawie zapisu art. 184 ust. 1 ustawy Pzp.

XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu:
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej – strona: www.powiatleczynski.pl
Wynik postępowania zawierać będzie informacje określone w art. 92 ustawy.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne o wyborze oferty zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie. Załączniki do specyfikacji:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz podobnych robót i usług budowlanych.
3. Wzór umowy.

Łęczna, 2009-12-07Dyrektor MOW

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna