Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przetarg na transport na szkolenia

2009-12-03 12:53:34
Łęczna: Transport uczestników szkoleń w ramach projektu Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Numer ogłoszenia: 230735 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport uczestników szkoleń w ramach projektu Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Transport uczestników szkoleń w ramach projektu Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 1) Przedmiotem zamówienia jest transport osób związany z realizacją szkoleń w ramach projektu. T2) ransport będzie odbywał się na trasach: - w zakresie szkoleń odbywających się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) a) Urząd Gminy w Cycowie - Urząd Gminy w Puchaczowie - Urząd Gminy w Milejowie - Łęczna (miejsce szkolenia) b) Łęczna (miejsce szkolenia) - Urząd Gminy w Milejowie - Urząd Gminy w Puchaczowie - Urząd Gminy w Cycowie c) Urząd Gminy w Ludwinie - Urząd Gminy w Spiczynie - Łęczna (miejsce szkolenia) d) Łęczna (miejsce szkolenia) - Urząd Gminy w Spiczynie - Urząd Gminy w Ludwinie - w zakresie szkoleń weekendowych (w ramach projektu odbędzie się 8 weekendowych szkoleń (sobota-niedziela), 3) transport będzie odbywał się z Łęcznej do miejsca szkolenia (ośrodek szkoleniowy będzie znajdował się nie dalej niż 70 km od Łęcznej) Ilość km w okresie realizacji zamówienia nie przekroczy: 20 000 km 4) Zaoferowane pojazdy powinny być sprawne technicznie i o podwyższonym standardzie. 5) Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 pojazdami, w tym każdy posiadający co najmniej 21 miejsc, oraz co najmniej 1 pojazdem posiadającym nie mniej niż 38 miejsc. 6) Zamawiający poda Wykonawcy, pisemnym zleceniem na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wyjazdu, trasy, miejsca docelowe, ilość osób. 7) W przypadku awarii pojazdu wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego. 8) Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny w trakcie trwania umowy. 9) Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 60140000-1 (1) Nieregularny transport osób.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym posiadają licencję na wykonywanie transportu drogowego. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i wykażą, że dysponują lub będą dysponować, co najmniej trzema pojazdami do przewozu osób, z których co najmniej dwa pojazdy posiadają nie mniejszą niż 21 liczbę miejsc siedzących oraz co najmniej jeden pojazd posiada nie mniejszą niż 38 liczbę miejsc siedzących 3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp; Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z odpowiednio wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 1i ppkt 4: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Licencję na wykonywanie przewozu drogowego 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 2: a) Wykaz (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) pojazdów do przewozu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, z których co najmniej dwa pojazdy posiadają nie mniejszą niż 21 liczbę miejsc siedzących oraz co najmniej jeden pojazd posiada nie mniejszą niż 38 liczbę miejsc siedzących. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 2.1lit. a, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania jeżeli w tym kraju nie wydaje się takich dokumentów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Powiat Łęczyński, adres -Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, dla pracowników administracji samorządowej..
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa