Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na realizację usługi- badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

2009-12-01 15:28:37
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie § 3 Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 32/2007 z dnia 31.08.2007 r.
w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
wykonania usługi- badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 43 10 19 425 NIP: 505 00 177 32
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Płatnik:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52 21-010 Łęczna.
REGON: 713 23 93 684 KRS 0000173334
Telefon: (081) 752 63 00 Fax: (081)752 63 01

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Dane za rok 2008
- suma aktywów bilansu 114.544.644,82 zł
- przychody ogółem 16.043.153,92 zł
- średnioroczne zatrudnienie 174,15 osoby

Dane za 10 miesięcy 2009 roku
- suma aktywów- porównywalna do 2008 r. tj. powyżej 100 mln zł
- przychody ogółem 16.335.530,46 zł
- średnioroczne zatrudnienie 196,64 osoby

2) sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ,

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny z wymogami ustawy
o rachunkowości (teks jednolity Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) najpóźniej do 31.03.2010 r.


Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym podając:

1) nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, opatrzony pieczątką imienną.
§ w tym kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania m.in. : informacja o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu

2) cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto - wyrażone w złotych polskich.
cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania oraz wystawieniem stosownych opinii. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
3) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i wykazaniem znajomości przez członków zespołu problematyki ochrony zdrowia,


Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Emilia Węgorek podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Łęcznej tel. (081) 752 64 12.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2009 do godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty:
Cena

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.Łęczna, dnia 01.12.2009 r.Załączniki:
1. Formularz ofertowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron