Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na realizację usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej

0000-00-00 00:00:00

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 32/2007 z dnia 31.08.2007r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na realizację usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęcznej polegająca na realizacji głosowych połączeń zewnętrznych z naliczaniem sekundowym i bezpłatnych połączeń pomiędzy lokalizacjami znajdującymi się w obrębie budynku Starostwa Powiatowego (nr 081/752 64 -00 do 99) oraz Wydziału Starostwa usytuowanego w Łęcznej ul. Krasnystawska 52 (nr 081/ 752 34 18), wymienione w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 oraz zachowaniem dotychczasowej numeracji, w zakresie połączeń telefonicznych, faksowych i modemowych oraz dzierżawy centrali telefonicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w terminie od 01stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na wykonanie zadań przez podwykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
w przypadku wyczerpania ilości numerów dostępowych do usług telefonii stacjonarnej. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania centrali telefonicznej i łączy w sprawności technicznej przez cały czas trwania umowy
6. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy, w której zapewni ciągłość działania usług po wygaśnięciu bieżącej umowy (usługi muszą być świadczone nieprzerwanie do zawarcia kolejnej umowy w oparciu o ustawę Uzp).

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne usługi w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem
niniejszego zapytania w zakresie świadczenia powszechnych usług telefonicznych, zapewniających sprawne działanie dla jednego klienta minimum 40 linii telefonicznych
w jednej lokalizacji;
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Opis sposobu przedstawienia ceny oferty:
1) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje; 2) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia, w tym koszty serwisu z podaniem ceny usługi rozliczanej
ryczałtem
3) cena może być tylko jedna; 4) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).


Zapytania o przedmiot zamówienia:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają Pan Rafał Kloc – Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Informatyzacji i Rozwoju Powiatu
tel. /081/ 752 64 20, e-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl oraz
Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Pani Agnieszka Jóźwiak, tel.( 081) 752 64 01 a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo;
2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem
niniejszego zapytania - podobnych usług zawierający dane: wartość, data i miejsce dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch usług w zakresie świadczenia powszechnych usług telefonicznych, zapewniających sprawne działanie dla jednego klienta minimum 40 linii telefonicznych w jednej lokalizacji
z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego;
2. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ;
3. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
4. „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę Prawnego
i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie
związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę,
gdy projekt ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim przypadku
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego standardu,
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dołączone do formularza ofertowego,


Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.12. 2009r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Łęczna, dnia 01.12.2009r.


Starosta ŁęczyńskiZałączniki:
1. Specyfikacja techniczna Zał. nr 1
2. Formularz ofertowy Zał. nr 2
3. Wykaz podobnych dostaw. Zał. nr 3
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zał. nr 4

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa