Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » siwz na art. biurowe i ...

siwz na art. biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek

2009-11-24 10:54:38
ZP.3431/12/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego.

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna, strona www.powiatleczynski.pl ; e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-80oraz fax /081 752-64-64, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,
5. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV: 21000000
-3, od 30000000-0 do 302173340-8.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na wykonanie zadań przez podwykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg zadań Nr 1 - dostawa artykułów biurowych oraz zadanie Nr 2 – dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek.
5. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy w przypadku wyczerpania ilości oraz asortymentu artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, uszczegółowionych
w formularzu ofertowym.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek materiały eksploatacyjne akceptowane przez producentów drukarek i kserokopiarek, by nie utracić posiadanej gwarancji (Zamawiający posiada drukarki i kserokopiarki na gwarancji, sprzęt zakupiony za środki pomocowe UE z określonym 5-letnim okresem trwałości projektu). Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapisami w warunkach gwarancji sprzętu.
7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawy w partiach do siedziby zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. według potrzeb określanych w zapotrzebowaniu miesięcznym w formie pisemnej dostarczonego osobiście lub za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną. Dostawa w/w artykułów raz w miesiącu w terminie nie później niż 4 dni od dnia przekazania zapotrzebowania miesięcznego.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne dostawy w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem
niniejszego przetargu;
3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
prawo zamówień publicznych w tym nie wyrządzili udokumentowanej szkody
Zamawiającemu w trakcie realizacji umów w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania
poprzez nienależyte wykonywanie dla niego dostaw;
.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, z uwzględnieniem zapisu art. 26 ust. 3 ustawy.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 2
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem
niniejszego przetargu - podobnych dostaw zawierający dane: wartość, data i miejsce dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ;

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 3
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 100 tys. zł.;

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 4
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy;

5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie,
że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1, ust 3 cyt.
Rozporządzenia – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku - zał. nr 1 do SIWZ),
2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu [wymienione w pkt IV SIWZ],
3) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo;
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej
- umowę spółki cywilnej.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz
z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
1) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 5 pkt. 3),
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
3) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
6. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje odrzucenie oferty.
7. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
8. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć
(np. pieczęcią lakową).
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy),
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu (np. ofert),
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem,
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane pełnomocnika konsorcjum.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:

1. W sprawie dokumentacji przetargowej i przedmiotu zamówienia – Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: t.olszakk@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

VII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego
z uczestników postępowania.

VIII. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania – potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275);

2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 08.12.2009 r., do godz. 09.00.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,
4. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
5. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami
w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

X. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 3 % ceny ofertowej (brutto).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 stawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275);
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. w terminie do 15.01.2010 r.,
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi gwarancji jakości, tj. w terminie do dnia 15.03.2010 r.

XI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 08.12.2009 r., do godz. 0900.

- Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna „ Oferta w postępowaniu na dostawę art. biurowych
i eksploatacyjnych”. Nie otwierać przed dniem: 08.12.2009 r., godz. 0920 i opatrzyć nazwą
i adresem Wykonawcy.
- Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca.
Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XII. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XIII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2009 r. o godz. 0920, w siedzibie zamawiającego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, pok. nr 9 (sala konferencyjna).

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawca, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności, ilość załączników dołączonych do formularza oferty.
XIV. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty.

1) cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje; 2) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia; 3) cena może być tylko jedna; 4) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wyko¬nawcą: zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XV. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:

Nr 1. cena – 80 punktów;
Nr 2. termin dostawy materiałów biurowych – 20 punktów (przyjętą jednostką jest dzień);
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = C + W
gdzie poszczególne symbole oznaczają: S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
W – punkty za termin dostawy materiałów biurowych lub (i) eksploatacyjnych.
Kryterium nr 1:

C = ( Cmin / Cof..) x 80
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg załącznika nr 1 SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert, odrębnie dla każdego zadania
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 SIWZ danej oferty, odrębnie dla każdego zadania
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Kryterium nr 2:

W = (Wmin./Wof.) x 20
gdzie:
Wmin. – najkrótszy proponowany termin dostawy materiałów,
Wof. – proponowany termin dostawy materiałów w danej ofercie,
W – ilość punktów za termin dostawy materiałów przyznanych danej ofercie.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru dla każdego zadania odrębnie.

Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru)
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i siwz na stronie internetowej.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
 żądanie Protestującego,
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie w oparciu o zapis art. 184 ust. 1a Ustawy.

XVII. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej - strona www.powiatleczynski.pl, zakładka przetargi . Wynik postępowania zawierać będzie nazwę i siedzibę wybranego wykonawcę oraz cenę. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie. Załączniki do specyfikacji: 1. Formularz oferty.
2. Wykaz podobnych dostaw.
3. Wzór umowy. Łęczna, 23.11.2009r. Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa