Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

2009-11-24 10:41:23
Łęczna: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV: 21000000 -3, od 30000000-0 do 302173340-8.
Numer ogłoszenia: 219193 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV: 21000000 -3, od 30000000-0 do 302173340-8..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV: 21000000 -3, od 30000000-0 do 302173340-8. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na wykonanie zadań przez podwykonawców. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg zadań Nr 1 - dostawa artykułów biurowych oraz zadanie Nr 2 - dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. 5. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy w przypadku wyczerpania ilości oraz asortymentu artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, uszczegółowionych w formularzu ofertowym. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek materiały eksploatacyjne akceptowane przez producentów drukarek i kserokopiarek, by nie utracić posiadanej gwarancji (Zamawiający posiada drukarki i kserokopiarki na gwarancji, sprzęt zakupiony za środki pomocowe UE z określonym 5-letnim okresem trwałości projektu). Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zapisami w warunkach gwarancji sprzętu. 7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ. 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Dostawy w partiach do siedziby zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. według potrzeb określanych w zapotrzebowaniu miesięcznym w formie pisemnej dostarczonego osobiście lub za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną. Dostawa w/w artykułów raz w miesiącu w terminie nie później niż 4 dni od dnia przekazania zapotrzebowania miesięcznego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.00.00.00-3, 30.00.00.00-0, 30.21.73.34-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia tj. wykonali podobne dostawy w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem niniejszego przetargu; 3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych w tym nie wyrządzili udokumentowanej szkody Zamawiającemu w trakcie realizacji umów w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania poprzez nienależyte wykonywanie dla niego dostaw; . Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, z uwzględnieniem zapisu art. 26 ust. 3 ustawy. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt 1 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 2 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lecz nie krócej niż 1 rok przed ogłoszeniem niniejszego przetargu - podobnych dostaw zawierający dane: wartość, data i miejsce dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ; 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 3 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 100 tys. zł.; 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III ust. 1 pkt. 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie podlega wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy; 5. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1, ust 3 cyt. Rozporządzenia - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 80
• 2 - termin dostawy - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: t.olszak@powiatleczynski.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2009 godzina 09:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 08.12.2009 r., do godz. 0900..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa materiałów biurowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV: 21000000 -3, od 30000000-0 do 302173340-8..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. termin dostawy - 20
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV: 21000000 -3, od 30000000-0 do 302173340-8..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.17.33.40-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 80
o 2. termin dostawy - 20

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków