Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2 na kredyt

2009-11-20 11:24:21
Łęczna, dnia 2009-1011-20

ZP.3431/13/2009
Pytania i odpowiedzi Nr 1 i nr 2


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.882.065 PLN.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje pytania i odpowiedzi na pytania Nr 1 i 2 do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.882.065 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009r.:
pytania Nr 1
1. Prognoza budżetu Powiatu na okres kredytowania.
2. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu
3. Sprawozdania finansowe Rb28S (zbiorczo), Rb-Z oraz Rb-Nds. wg stanu na dzień 30.09.2009
Ad. 1-3) odpowiedzi zamieszczone są na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz – link zamieszczony bezpośrednio w dokumencie: siwz, pod napisem: Przewodniczący Powiatu.

4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu – w przypadku braku przedmiotowej opinii, czy Zamawiający zobowiązuje się do jej przedłożenia w Banku przed podpisaniem umowy kredytowej?
Ad. 4) zamieszczono na stronie internetowej jw. w załącznikach siwz. Tak
5. Ponadto naszym zdaniem, jednoznaczne porównanie ofert składanych przez wykonawców wymaga podania konkretnej stawki WIBOR 1M, np. średni WIBOR 1M z miesiąca października 2009, który wynosi 3,52%
Ad.5) TAK – podstawa do wyliczenia i porównania ceny ofert: średniomiesięczny WIBOR 1M za m-c październik 2009 r. , który wynosi 3,52% .

pytania Nr 2
1) Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za lata 2007, 2008 i I półrocze 2009;
2) wykazu kredytów, pożyczek, obligacji Powiatu oraz udzielonych poręczeń przez Powiat wraz z podaniem wierzycieli, aktualnymi kwotami zadłużenia, terminami spłat, udzielonych zabezpieczeniach , oraz przedłożenia opinii banków i pożyczkodawców;
Ad. 2) Wykaz instytucji, w których Powiat Łęczyński korzysta z kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wg stanu na dzień 31.10.2009 r.:
1) PKO BP S.A. w Warszawie –
umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji nr DSF/25/2008 z dnia 16 września 2008 r.

KWOTA KREDYTU SPŁATA (WYKUP) WG UMOWY ZADŁUŻENIE NA 31.10.2009
6.000.000 zł 31.12.2020 r. 6.000.000,00 zł
2) Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Spiczynie –
umowa nr 10041215/363/JST/2007 z dnia 23 listopada 2007 r.

KWOTA KREDYTU SPŁATA WG UMOWY ZADŁUŻENIE NA 31.10.2009
2.947.752,00 zł 28.12.2017 r. 2.408.752,00 zł

3) Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Spiczynie –
umowa nr 10041215/260/JST/2008 z dnia 15 września 2008 r.

KWOTA KREDYTU SPŁATA WG UMOWY ZADŁUŻENIE NA 31.10.2009
1.922.203,00 zł 28.12.2010 r. 1.281.703,00 zł

4) PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie –
Umowa Kredytu w rachunku bieżącym nr 62 1020 3206 0000 8402 0006 4147 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

KWOTA KREDYTU SPŁATA WG UMOWY ZADŁUŻENIE NA 31.10.2009
3.000.000,00 zł 31.12.2009 r. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

5) BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie –
umowa poręczenia z dnia 22 maja 2007 r.

KWOTA PORĘCZENIA SPŁATA WG UMOWY ZADŁUŻENIE NA 31.10.2009
6.000.000,00 zł 31.05.2027 r. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6.000.000 zł do dnia 31.05.2028 r.

6) BGK Oddział w Lublinie –
Umowa kredytu obrotowego nr 06/1532 z dnia 30 października 2006 r.

KWOTA KREDYTU SPŁATA WG UMOWY ZADŁUŻENIE NA 31.10.2009
3.440.000,00 zł 28.10.2014 r. 2.294.000,00 zł

3) zaświadczenia ZUS i US o braku zaległości w uiszczanych przez Powiat płatnościach;
4) zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON dla Powiatu;
5) zaświadczenia o nadaniu NIP dla Powiatu;
6) określenie poziomu wydatków bieżących i majątkowych w prognozie długu na lata 2009-2014;
7) uchwał Rady o wyborze Starosty i Skarbnika;
Ad. 1 oraz 3 do 7) odpowiedzi zamieszczone są na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz – link zamieszczony bezpośrednio w dokumencie: siwz, pod napisem: Przewodniczący Powiatu.

8) czy Powiat posiada nadany rating przez audytora zewnętrznego (w przypadku posiadania takiej opinii prosimy o jej udostępnienie);
Ad.8) Nie
9) czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe?
Ad. 9) Tak
10) czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego in blanco zaopatrzonego w deklarację wekslową?
Ad. 10) TAK
11) czy – jeśli Bank został utworzony przed 1 stycznia 1998 r. – dokumenty określone w części IX pkt 4) SIWZ należy załączyć do oferty?
Ad. 11) Tak
12) czy Zamawiający akceptuje trwałe zabezpieczenie oferty w formie zbindowanego dokumentu wraz z załącznikami?
Ad. 12) Tak
13) w jakim dniu zostanie spłacona rata kredytu bądź odsetki przez Zamawiającego, jeśli wyznaczony termin spłaty raty kredytu bądź odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy?
Ad. 13) W przypadku gdy termin spłaty raty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.


Zwracamy się również z wnioskiem o przesunięcie terminu składania oferty do dnia
3 grudnia 2009 r.

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 03 grudnia 2009r.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www