Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kredyt długoterminowy

2009-11-18 14:46:20
Łęczna: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 882 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b.
Numer ogłoszenia: 213665 - 2009; data zamieszczenia: 18.11.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 882 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 882 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r - Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) uznają zabezpieczenie kredytu wekslem własnym in-blanco; 6) przedstawią jako załącznik oferty - projekt umowy kredytowej do akceptacji przez Radcę Prawnego Powiatu i Skarbnika Powiatu. Będą rozpatrywane tylko te oferty, przy których nie przewiduje się ewentualnych obciążeń związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) banki, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) banki, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) banki, które nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 4) banki, które nie zgodziły się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 1) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4) została złożona przez bank wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Bank nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że bank posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, bank składa następujące dokumenty: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 2) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 4) zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97 r - Prawo bankowe (t.j. z 2002 r.Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.; 5) oświadczenie banku w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 6) oświadczenie, że bank nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 7) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, formularz ofertowy; 2. Bank z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli bank ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym bank ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, w kancelarii ogólnej (I piętro, pokój 111)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www