Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na szkolenia

0000-00-00 00:00:00
Znak sprawy: ZP.3411/11/09


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, art. 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy
na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu Łęczyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowejPowiat Łęczyński, adres-Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Powiat Łęczyński, adres-Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP 713-23-98-078, Regon 431029168.
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-80 oraz fax /081 752-64-64,
Strona WWW: www.powiatleczynski.pl,
zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz,
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl


Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,
5. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.


2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Profesjonaliści – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego” (zwanego dalej „projektem”) realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,
dla pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu łęczyńskiego.

W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie oraz w konsekwencji powyższego prawo zmniejszenia liczby grup szkoleniowych.


Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 805-000-00-9 Usługi szkoleniowe
CPV: 805-331-00-0 Usługi szkolenia komputerowego
CPV: 805-100-00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie:
Zadanie 1 „Profesjonalna obsługa petenta” – 16 godzin/ grupa
Zadanie 2 „Rozwój osobisty” – 24 godziny/ grupa
Zadanie 3 „Profesjonalny pracownik administracji samorządowej” - 24 godzin/ grupa
Zadanie 4 „Pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych” - 16 godziny/ grupa
Zadanie 5 „Inwestycje samorządowe” –16 godziny/ grupa
Zadanie 6 „Prawo zamówień publicznych” –16 godziny/ grupa
Zadanie 7 „Kadry i płace” – 16 godziny/ grupa
Zadanie 8 „Rachunkowość budżetowa” – 16 godziny/ grupa
Zadanie 9 „Promocja (marketing, public relations, prawo autorskie, sztuka wystąpień publicznych” –32 godziny/ grupa
Zadanie 10 „Ochrona środowiska” – 24 godzin/ grupa
Zadanie 11 „Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami samorządowymi” –16 godziny/ grupa
Zadanie 12 „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” –16 godziny/ grupa
Zadanie 13 „Prawo budowlane” –24 godzin/ grupa
Zadanie 14 „Zarządzanie kryzysowe” –16 godziny/ grupa
Zadanie 15 „Obsługa Rady i Zarządu jednostki” – 16 godzin/ grupa
Zadanie 16 „Obsługa kancelarii i sekretariatu” –24 godzin/ grupa
Zadanie 17 „Obieg i archiwizacja dokumentów” – 16 godziny/ grupa
Zadanie 18 „Kurs komputerowy biurowy (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna” –64 godzin/grupa
Zadanie 19 „Komputerowa grafika i prezentacja (Power Point, Publisher, Corel Draw” –56 godzin/grupa
Zadanie 20 „Zarządzanie siecią i serwerami” –32 godziny/ grupa
Zadanie 21 „Język angielski” –120 godzin/ grupa
Zadanie 22 „Język niemiecki” –120 godzin/ grupa
Zadanie 23 „Język ukraiński” –120 godzin/ grupa
Zadanie 24 „Język rosyjski” – 120 godzin/ grupa

Zakres merytoryczny, liczbę uczestników każdego z poszczególnych zadań, ilość godzin szkoleniowych niezbędnych dla realizacji każdego z zadań oraz ilość grup określono w Załączniku nr 1A do SIWZ „Program szkoleń”.

2.2. Założenia organizacyjne projektu i wymagania zamawiającego
Założenia organizacyjne oraz wymagania zamawiającego w tym ogólne i dla każdego z poszczególnych zadań określono w Załączniku nr 1B do SIWZ „Wymagania zamawiającego”.

3. Termin wykonania zamówienia
Do dnia 10.09.2011roku.

4. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej nie mają zastosowania.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w niniejszej SIWZ oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i wykażą że:
a). należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia - usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z których:
- każde zamówienie obejmowało realizację szkoleń o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto, przy czym szkolenia te zostały zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze Śródków Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu,
- co najmniej jedno zamówienie z wyżej wskazanych, obejmowało szkolenia informatyczne i językowe o wartości stanowiącej co najmniej 10% jego całkowitej wartości.
b.) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj. osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu szkoleń przedstawionego w przedmiocie zamówienia (w tym osobami określanymi jako specjalista-wykładowca posiadającymi doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć (edukacyjnych, szkoleniowych) w skład których wchodzi wykład), a w szczególności conajmniej:
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalna obsługa petenta,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalny pracownik administracji samorządowej,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Inwestycje samorządowe,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Prawo zamówień publicznych,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Kadry i płace,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Rachunkowość budżetowa,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Promocja (markting, public relations, prawa autorkie, sztuka wystąpień publicznych),
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Ochrona środowiska,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami samorządowymi,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Prawo budowlane,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie kryzysowe,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa rady i zarządu jednostki,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa kancelarii i sekretariatu,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obieg i archiwizacja dokumentów,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie siecią i serwerami, posiadającą certyfikat Microsoft Certified Trainer,
 jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka ukraińskiego,
 jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego
 dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie: Rozwój osobisty,
 dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Kurs komputerowy biurowy (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna), posiadającymi certyfikat Microsoft Certified Trainer,
 dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Komputerowa grafika i prezentacja (Power Point, Publisher, Corel Draw), posiadającymi certyfikat Corel Certified Instructor;
 dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka angielskiego,
 dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka niemieckiego
c.) posiadają uprawnienia oraz możliwość prowadzenia szkoleń autoryzowanych wymaganych w ramach poszczególnych zadań szkoleniowych projektu (zamawiający poprzez możliwość i uprawnienia prowadzenia szkoleń autoryzowanych przez wykonawcę rozumie posiadanie przez wykonawcę autoryzacji i certyfikatów nadawanych przez producentów oprogramowania wykorzystywanego na szkoleniach informatycznych w zakresie edukacji lub stosownych oświadczeń, tj. Microsoft Certified Partner for Learning Solutions, Corel Training Partner)

3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z odpowiednio wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 1:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 2a:
Wykaz (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) należycie zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień - usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z których:
- każde zamówienie obejmowało realizację szkoleń o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto, przy czym szkolenia te zostały zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze Śródków Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu,
- co najmniej jedno zamówienie z wyżej wskazanych, obejmowało szkolenia informatyczne i językowe o wartości stanowiącej co najmniej 10% jego całkowitej wartości
wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, wystawionych przez zamawiających, na rzecz których wykonane zostały usługi.
2.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 2b:
Wykaz osób potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalna obsługa petenta,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalny pracownik administracji samorządowej,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Inwestycje samorządowe,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Prawo zamówień publicznych,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Kadry i płace,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Rachunkowość budżetowa,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Promocja (markting, public relations, prawa autorkie, sztuka wystąpień publicznych),
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Ochrona środowiska,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami samorządowymi,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Prawo budowlane,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie kryzysowe,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa rady i zarządu jednostki,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa kancelarii i sekretariatu,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obieg i archiwizacja dokumentów,
 jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie siecią i serwerami, posiadającą certyfikat Microsoft Certified Trainer,
 jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka ukraińskiego,
 jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego
 dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie: Rozwój osobisty,
 dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Kurs komputerowy biurowy (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna), posiadającymi certyfikat Microsoft Certified Trainer,
 dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Komputerowa grafika i prezentacja (Power Point, Publisher, Corel Draw), posiadającymi certyfikat Corel Certified Instructor;
 dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka angielskiego,
 dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka niemieckiego
zawierający informacje na temat: kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, posiadanych certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, niezbędnych do realizacji zakresu szkoleń przedstawionego w przedmiocie zamówienia zgodnie z formularzem - Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 2c:
Oświadczenie wykonawcy, iż posiada aktualne autoryzacje i certyfikaty nadawane przez producentów oprogramowania wykorzystywanego na szkoleniach informatycznych w zakresie edukacji, tj. Microsoft Certified Partner, Corel Training Partner

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 2.1 lit a)., składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania jeżeli w tym kraju nie wydaje się takich dokumentów

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami
1. W sprawie dokumentacji przetargowej – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl.
2. W sprawie przedmiotu zamówienia – Koordynator Projektu: Małgorzata Kolary-Woźniak, tel. 081 752 64 20, e-mail: m.wozniak@powiatleczynski.pl
3. Sposoby porozumiewania się Stron:
3.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną.
3.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3.3 Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania i odpowiedzi do przetargu publikowane będą na stronie internetowej zamawiającego www.powiatleczynski.pl , w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce pytania i odpowiedzi.
5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o doręczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników
7. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści zmiany na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne, zakładce siwz z załącznikami.
8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach w oparciu o obowiązujące prawo w tym zakresie. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania na własnej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne.

11. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę notarialnie.
4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 9. SIWZ, oraz inne wymienione w treści niniejszej SIWZ w tym:
- podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 7 do siwz, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje;
- dowód wniesienia wadium;
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy ponadto:
- w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
- w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
7. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Niezbędne dane i materiały wyjściowe do wykonania zamówienia wykonawca uzyska we własnym zakresie.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie.”
11. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami i dokumentami w zabezpieczonej kopercie z napisem „przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń „Profesjonaliści””.
12. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
15. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
16. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy (zał. Nr 1 siwz), pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu lub ofert,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za całość zamówienia oraz ceny wykonania poszczególnych zadań netto i brutto (w tym cenę netto i brutto 1 godziny szkolenia dla poszczególnych zadań)
Oferowana cena za całość zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cena wykonania całości zamówienia może być tylko jedna i stanowi sumę cen za wykonanie poszczególnych zadań szkoleniowych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).


13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiat Łęczyński, adres– Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 17.11.2009 r. do godz. 11:00.
2. Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, Oferta w postępowaniu na „wykonanie usług szkoleniowych”. Nie otwierać przed dniem: 17.11.2009 r. do godz. 11.15.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po zakończonej procedurze udzielenia niniejszego zamówienia.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”: Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem „ZAMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.11.2009r. do godz. 11.15 w Pokoju nr 101 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
6. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.
7. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwę oraz adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
9. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
10. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

14. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty.

15. Opis kryteriów wyboru ofert
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena oferty – 100%.
2. Oferty będą oceniane dla wszystkich zadań łącznie w skali stu-punktowej.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną .
4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego wzoru matematycznego:

cena oferowana najniższa spośród złożonych ofert brutto
Wartość punktowa = --------------------------------------------------------- • 100% • 100 pkt.
cena badanej oferty brutto


5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez zamawiającego.
6. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
9. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.


16. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
2.1 Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275).
2.2 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto zamawiającego w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za całość zamówienia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później niż do dnia podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na postawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
2. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. Protest winien wskazywać:
1) oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
2) żądanie Protestującego,
3) zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu lub w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
6. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie.
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie tylko i wyłącznie na podstawie i w przypadkach określonych art. 184 ust. 1a ustawy Pzp.


19. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.20. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy
1. O wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie.
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej – strona: www.powiatleczynski.pl zakładka wyniki przetargów. Wynik postępowania zawierać będzie informacje określone w art. 92 ustawy.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.


21. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm./, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.


Zatwierdzam, dn. …………………….

Załączniki:
Załącznik nr 1A do SIWZ – Program szkoleń
Załącznik nr 1B do SIWZ – Wymagania zamawiającego
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wskazania części zamówienia, których wykonanie powierzone będzie podwykonawcom
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna