Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na szkolenia

2009-11-09 11:06:19
Łęczna: organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu (Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu Łęczyńskiego) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Numer ogłoszenia: 201857 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu (Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu Łęczyńskiego) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Profesjonaliści - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu łęczyńskiego(zwanego dalej projektem) realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, dla pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu łęczyńskiego. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie oraz w konsekwencji powyższego prawo zmniejszenia liczby grup szkoleniowych. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) CPV: 805-000-00-9 Usługi szkoleniowe CPV: 805-331-00-0 Usługi szkolenia komputerowego CPV: 805-100-00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie: Zadanie 1 Profesjonalna obsługa petenta - 16 godzin) grupa Zadanie 2 Rozwój osobisty- 24 godziny) grupa Zadanie 3 Profesjonalny pracownik administracji samorządowej- 24 godzin) grupa Zadanie 4 Pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych- 16 godziny)grupa Zadanie 5 Inwestycje samorządowe -16 godziny) grupa Zadanie 6 Prawo zamówień publicznych -16 godziny) grupa Zadanie 7 Kadry i płace - 16 godziny) grupa Zadanie 8 Rachunkowość budżetowa- 16 godziny) grupa Zadanie 9 Promocja (marketing, public relations, prawo autorskie, sztuka wystąpień publicznych -32 godziny) grupa Zadanie 10 Ochrona środowiska - 24 godzin/ grupa Zadanie 11 Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami samorządowymi-16 godziny) grupa Zadanie 12 Współpraca z organizacjami pozarządowymi-16 godziny) grupa Zadanie 13 Prawo budowlane-24 godzin) grupa Zadanie 14 Zarządzanie kryzysowe -16 godziny) grupa Zadanie 15 Obsługa Rady i Zarządu jednostki - 16 godzin) grupa Zadanie 16 Obsługa kancelarii i sekretariatu -24 godzin/) grupa Zadanie 17 Obieg i archiwizacja dokumentów- 16 godziny) grupa Zadanie 18 Kurs komputerowy biurowy (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna-64 godzin)grupa Zadanie 19 (Komputerowa grafika i prezentacja (Power Point, Publisher, Corel Draw) -56 godzin)grupa Zadanie 20 Zarządzanie siecią i serwerami -32 godziny) grupa Zadanie 21 Język angielski -120 godzin) grupa Zadanie 22 Język niemiecki-120 godzin) grupa Zadanie 23 Język ukraiński -120 godzin) grupa Zadanie 24 Język rosyjski - 120 godzin) grupa Zakres merytoryczny, liczbę uczestników każdego z poszczególnych zadań, ilość godzin szkoleniowych niezbędnych dla realizacji każdego z zadań oraz ilość grup określono w Załączniku nr 1A do SIWZ Program szkoleń. 2.2. Założenia organizacyjne projektu i wymagania zamawiającego Założenia organizacyjne oraz wymagania zamawiającego w tym ogólne i dla każdego z poszczególnych zadań określono w Załączniku nr 1B do SIWZ Wymagania zamawiającego. 3. Termin wykonania zamówienia Do dnia 10.09.2011roku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0, 80.51.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w niniejszej SIWZ oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp; 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i wykażą że: a). należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia - usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z których: - każde zamówienie obejmowało realizację szkoleń o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto, przy czym szkolenia te zostały zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze Śródków Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu, - co najmniej jedno zamówienie z wyżej wskazanych, obejmowało szkolenia informatyczne i językowe o wartości stanowiącej co najmniej 10% jego całkowitej wartości. b.) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj. osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu szkoleń przedstawionego w przedmiocie zamówienia (w tym osobami określanymi jako specjalista-wykładowca posiadającymi doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć (edukacyjnych, szkoleniowych) w skład których wchodzi wykład), a w szczególności conajmniej: jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalna obsługa petenta, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalny pracownik administracji samorządowej, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Inwestycje samorządowe, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Prawo zamówień publicznych, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Kadry i płace, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Rachunkowość budżetowa, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Promocja (markting, public relations, prawa autorkie, sztuka wystąpień publicznych), jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Ochrona środowiska, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami samorządowymi, jedną osobą - specjalistą- wykładowcą w zakresie: Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jedną osobą - specjalistą- wykładowcą w zakresie: Prawo budowlane, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie kryzysowe, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa rady i zarządu jednostki, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa kancelarii i sekretariatu, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obieg i archiwizacja dokumentów, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie siecią i serwerami, posiadającą certyfikat Microsoft Certified Trainer, jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka ukraińskiego, jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie: Rozwój osobisty, dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Kurs komputerowy biurowy (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna), posiadającymi certyfikat Microsoft Certified Trainer, dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Komputerowa grafika i prezentacja (Power Point, Publisher, Corel Draw), posiadającymi certyfikat Corel Certified Instructor; dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka angielskiego, dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka niemieckiego c.) posiadają uprawnienia oraz możliwość prowadzenia szkoleń autoryzowanych wymaganych w ramach poszczególnych zadań szkoleniowych projektu (zamawiający poprzez możliwość i uprawnienia prowadzenia szkoleń autoryzowanych przez wykonawcę rozumie posiadanie przez wykonawcę autoryzacji i certyfikatów nadawanych przez producentów oprogramowania wykorzystywanego na szkoleniach informatycznych w zakresie edukacji lub stosownych oświadczeń, tj. Microsoft Certified Partner for Learning Solutions, Corel Training Partner) 3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania w-w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w-w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w)w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z odpowiednio wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 1: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 2a: Wykaz (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) należycie zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień - usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z których: - każde zamówienie obejmowało realizację szkoleń o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto, przy czym szkolenia te zostały zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze Śródków Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu, - co najmniej jedno zamówienie z wyżej wskazanych, obejmowało szkolenia informatyczne i językowe o wartości stanowiącej co najmniej 10% jego całkowitej wartości wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, wystawionych przez zamawiających, na rzecz których wykonane zostały usługi. 2.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 2b: Wykaz osób potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalna obsługa petenta, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Profesjonalny pracownik administracji samorządowej, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Inwestycje samorządowe, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Prawo zamówień publicznych, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Kadry i płace, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Rachunkowość budżetowa, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Promocja (markting, public relations, prawa autorkie, sztuka wystąpień publicznych), jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Ochrona środowiska, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami samorządowymi, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Prawo budowlane, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie kryzysowe, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa rady i zarządu jednostki, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obsługa kancelarii i sekretariatu, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Obieg i archiwizacja dokumentów, jedną osobą - specjalistą-wykładowcą w zakresie: Zarządzanie siecią i serwerami, posiadającą certyfikat Microsoft Certified Trainer, jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka ukraińskiego, jedną osobą - posiadającą uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie: Rozwój osobisty, dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Kurs komputerowy biurowy (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna), posiadającymi certyfikat Microsoft Certified Trainer, dwiema osobami - specjalistami-wykładowcami w zakresie Komputerowa grafika i prezentacja (Power Point, Publisher, Corel Draw), posiadającymi certyfikat Corel Certified Instruktor, dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka angielskiego, dwiema osobami - posiadającymi uprawnienia do nauczania języka niemieckiego zawierający informacje na temat: kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, posiadanych certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, niezbędnych do realizacji zakresu szkoleń przedstawionego w przedmiocie zamówienia zgodnie z formularzem - Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt. 2c: Oświadczenie wykonawcy, iż posiada aktualne autoryzacje i certyfikaty nadawane przez producentów oprogramowania wykorzystywanego na szkoleniach informatycznych w zakresie edukacji, tj. Microsoft Certified Partner, Corel Training Partner Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9 ppkt 2.1 lit a), składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania jeżeli w tym kraju nie wydaje się takich dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa