Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznanioa cenowego na kosztorysy, projekty i nadzór nad przystosowaniem pomieszczeń dla PBP w Łecznej

2009-11-05 07:27:35
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2007
z dnia 31.08.2007 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót, projektu technicznego przystosowania instalacji elektrycznej dla wykonania przystosowania pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Staszica 9 w Łęcznej na nową siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej.
2) Wykonanie wyżej wymienionych dokumentów w 4 egz. w wersji pisemnej oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej czytanej w programie PDF lub CorellDraw lub JPG.
3) Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlanych związanych
z przystosowaniem budynku w Łęcznej, ul Staszica 9 na pomieszczenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, uszczegółowionego w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);
2. Określenie wartości zamówienia brutto:
7320,00 zł brutto
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 700, Rozdz. 70005, § 6050

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PW BARKON Tomasz Fiedorowicz, ul. Polan 5, 20-830 Lublin,7 kwota brutto :
6 087,80 zł
2) PAWLO Paweł Papliński, ul. E Romera 15A, 20-487 Lublin, kwota brutto:
8 357,00 zł
3) PW MAGA Grzegorz Cieszko, 20-539 Lublin, ul. Dziewanny 11/46, kwota brutto:
8 540,00 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:

PW BARKON Tomasz Fiedorowicz, ul. Polan 5, 20-830 Lublin, kwota brutto :
6 087,80 zł, oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

05.11.2009r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam


Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa