Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

odpowiedzi na pytania do przetargu o kredyt cd. część I oraz pytania nr 3

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2009-10-29

ZP.3431/9/2009
Odpowiedzi na dalszą część pytań Nr 1 i częściowo nr 2


wg. rozdzielnika

Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, przekazuje dalszą część odpowiedzi na pytania Nr 1do postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009r.:

1) Czy w nawiązaniu do treści pkt. IV pakt 5 SIWZ, należy rozumieć, że Zamawiający akceptuje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. Art. 97 Prawo bankowego oraz oświadczenia się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego – dot. wystawionego weksla własnego in blanco, jako nieodłącznych elementów zabezpieczenia kredytu w zaproponowanej przez Zamawiającego formie (pomimo ich niewskazania w treści SIWZ) ?
TAK

2) Czy zamawiający może podać konkretną stawkę WIBOR jaką należy przyjąć do wyliczeń, tj. średniomiesięczny WIBOR 1M za m-c wrzesień 2009 r. ?
TAK – podstawa do wyliczenia i porównania ceny ofert: średniomiesięczny WIBOR 1 M za m-c wrzesień 2009r.

3) Czy do wyliczeń na potrzeby określenia wartości zamówienia należy zgodnie z „Tabelą spłaty kredytu” przyjąć, że wykorzystanie kredytu nastąpi w dniu 28.12.2009 r. w kwocie 1.882.065,00 zł ?
TAK

4) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej niż wskazana w treści pkt XXII SIWZ, formuły określenia stawki referencyjnej WIBOR, która miałaby zastosowanie w umowie kredytowej ?
NIE

1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ?
TAK

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ?
TAK

3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty ?
TAK

Ponadto informuję, że wpłynęły dalsze zapytania oznaczone jako Nr 3:
1. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON dla starostwa powiatowego,
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP dla starostwa powiatowego,
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON dla powiatu,
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP dla powiatu.

Odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 udzielono przy odpowiedzi na pytania nr 2 na pozostałe udzielę niezwłocznie po ich otrzymaniu z wydziału finansowo
-budżetowego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www