Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania do przetargu na kredyt długoterminowy nr 2

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2009-10-29

ZP.3431/9/2009
Pytania Nr 2
wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009r. – wpłynęły następujące zapytania:

1) Czy Zamawiający może podać na jakiej stawce i z jakiego dnia należy oprzeć oprocento-wanie kredytu (dla celów ofertowych) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert?
2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową?
3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe?
4) Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odse-tek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierw-szy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?
Jednocześnie prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
• załączniki do uchwały budżetowej na rok 2009
• RbNds za trzy kwartały 2009r.
• RbZ za trzy kwartały 2009r.
• Rb-27S za trzy kwartały 2009r.
• Rb-28S za trzy kwartały 2009r.
• RbNds za rok 2008r.
• RbZ za rok 2008r.
• Rb-27S za rok 2008r.
• Rb-28S za rok 2008r.
• Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US
• opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2008
• opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2009
• opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania
• opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości
prognozy długu
• Prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów, wskaźników
długu (art. 170 u.f.p.) oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p.)w całym okresie
kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą
• uchwała rady o wyborze starosty
• uchwała rady o powołaniu skarbnika
• zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
• zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
• statut powiatu

Odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie po ich otrzymaniu z Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa