Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania Nr 1 do przetargu na udzielenie kreytu długoterminowego

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2009-10-22

ZP.3431/9/2009
Pytania Nr 1
wg. rozdzielnika

Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.822.065 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009r. – wpłynęły następujące zapytania:
1) Czy w nawiązaniu do treści pkt. IV ppkt 5 SIWZ, należy rozumieć, że Zamawiający akceptuje pod-pisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 97 Prawa bankowego oraz oświad-czenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego - dotyczącego wystawionego weksla własnego in blanco, jako nieodłącznych elementów zabezpieczenia kredytu w zaproponowanej przez Zamawiającego formie (pomimo ich niewskazania w treści SIWZ)?
2) Czy Zamawiający może podać konkretną stawkę WIBOR jaką należy przyjąć do wyliczeń, tj. śred-niomiesięczny WIBOR 1M za m-c wrzesień 2009r.?
3) Czy do wyliczeń na potrzeby określenia wartości zamówienia należy zgodnie z „Tabelą spłaty kredytu” przyjąć, że wykorzystanie kredytu nastąpi w dniu 28.12.2009r. w kwocie 1.882.065,00 zł?
4) Zwracamy się z prośbą o przekazanie lub udostępnienie na stronach internetowych następującej dokumentacji:
a) sprawozdanie Rb-Z na 30 wrzesień 2009r. (niezwłocznie po jego sporządzeniu) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
b) sprawozdanie Rb-Z SPZOZ na 30 wrzesień 2009r. (niezwłocznie po jego sporządzeniu),
c) sprawozdanie Rb-28S na 30 wrzesień 2009r. (niezwłocznie po jego sporządzeniu) z wyko-nania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wystarczy spra-wozdanie zbiorcze – 2 strony – oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego),
d) sprawozdanie Rb-27S na 30 wrzesień 2009r. (niezwłocznie po jego sporządzeniu) z wyko-nania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
e) sprawozdanie Rb-NDS na 30 wrzesień 2009r. (niezwłocznie po jego sporządzeniu) o nad-wyżce/deficycie,
f) uchwały Rady Powiatu w Łęcznej i Zarządy Powiatu w Łęcznej w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009r. podjęte przez Radę Powiatu po 26.06.2009r. (CK w dokumentacji posia-da zmiany do budżetu od początku roku 2009r. do Uchwały Nr XXXI/186/2009 Rady Powia-tu w Łęcznej z dnia 26.06.2009r.) oraz podjęte przez Zarząd Powiatu w Łęcznej po 29.07.2009r. (CK w dokumentacji posiada zmiany do budżetu od początku roku 2009r. do Uchwały Nr 641/2009 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 29.07.2009r.) wraz z załącznikami,
g) opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
h) opinie banków i instytucji, w których Powiat Łęczyński posiada kredyty bądź pożyczki (nie dotyczy PKO Bank Polski S.A.).
i) Czy Zamawiający może przedłożyć aktualny wykaz instytucji, w których korzysta z kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji (nazwa instytucji, rodzaj transakcji, data zawarcia umo-wy, data spłaty wg umowy, zadłużenie na 30.09.2009r., zabezpieczenie spłaty)?
j) W nawiązaniu do treści SIWZ zamieszczonej w pkt XXII „Warunki umowy” zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej niż wskazana w treści w/w punktu, formuły określania stawki referencyjnej WIBOR, która miałaby zastosowanie w umowie kredytowej. Wskazany przez Zamawiającego sposób określania stawki referencyj-nej „średnia stawka WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca”, jest czynnością bankową wyko-nywaną ręcznie a nie automatycznie, w związku z tym bardziej pracochłonną. Prosimy o za-jęcie stanowiska czy Zamawiający dopuszcza określenie stawki referencyjnej WIBOR 3M lub WIBOR 1M, która miałaby zastosowanie w umowie kredytowej w oparciu o sposób wy-liczenia preferowany przez Bank tj. np. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR, poda-wana w tabeli kursów PKO BP SA, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku między-bankowym stopę procentową WIBOR 3M lub 1M – dla międzybankowych depozytów 3 lub 1 – miesięcznych, według notowania na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie pierwszego okresu obrachunkowego, a dla kolejnych okresów obrachunkowych według no-towań stawki WIBOR 3M lub 1M na dwa kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M lub 1M dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M lub 1M.

Odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie po ich otrzymaniu z Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa