Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego

2009-10-05 14:24:11
Łęczna: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 822 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 661... , CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081... , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 822 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0 , CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 822 065,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/200/2009 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 18 września 2009 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 28.12.2009 roku, z okresem spłaty 5 lat. CPV: 66130000-0 , CPA: 81131 - 81139, rodzaj usług: 6b..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r - Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) uznają zabezpieczenie kredytu wekslem własnym in-blanco; 6) przedstawią jako załącznik oferty - projekt umowy kredytowej do akceptacji przez Radcę Prawnego Powiatu i Skarbnika Powiatu. Będą rozpatrywane tylko te oferty, przy których nie przewiduje się ewentualnych obciążeń związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) banki, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) banki, które złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) banki, które nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 4) banki, które nie zgodziły się na przedłużenie okresu związania ofertą;
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że bank posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, bank składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 2) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 4) zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97 r - Prawo bankowe (t.j. z 2002 r.Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.; 5) oświadczenie banku w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 6) oświadczenie, że bank nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 7) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, formularz ofertowy; 2. Bank z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli bank ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym bank ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jw..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, w kancelarii ogólnej (I piętro, pokój 111)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron