Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o dostawę materiałów i wyposażenia gastronomicznego

2009-09-25 11:08:19
PZAZ.II.3411-5/09 Łęczna, dn. 25.09.2009r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. Kierownika PZAZ w Łęcznej
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro i art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny zakupu i dostawy materiałów i wyposażenia gastronomicznego dla PZAZ w Łęcznej.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy materiałów i wyposażenia gastronomicznego wg CPV: 3667100-5, została podana w załączniku formularza ofertowego.
2. Dowóz zakupionego materiałów i wyposażenia gastronomicznego do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych materiałów i wyposażenia gastronomicznego w przypadku ich złej jakości.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na akcesoria gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone
do użytkowania w gastronomii.
6. Zapłata za zakup i dostawę materiałów i wyposażenia gastronomicznego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – zakup i dostawa drobnego wyposażenia gastronomicznego dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 01.10.2009r. do godz.1100 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.Łęczna, dn. 25.09.2009 r.


mgr Małgorzata Paprota
Kierownik PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron