Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

2009-09-23 14:19:12

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31.08.2007r., w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713- 23 -98- 078
Telefon: /081/ 752 64 01 Faks: /081/752 64 64
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej, a w szczególności:

1. Ilość aktywnych kart SIM wraz z telefonami komórkowymi – 11 szt.
2. usługa mobilnego dostępu do Internetu – 1 szt.
3. Zamawiający przewiduje abonamenty dla poszczególnych grup użytkowników:
- I grupa użytkowników – abonament nie wyższy niż 30 PLN netto
- II grupa użytkowników – abonament nie wyższy niż 50 PLN netto
- III grupa użytkowników – abonament nie wyższy niż 100 PLN netto
- IV grupa użytkowników – abonament nie wyższy niż 150 PLN netto
- V grupa użytkowników – abonament nie wyższy niż 200 PLN netto
- VI grupa- usługa mobilnego dostępu do Internetu –– abonament nie wyższy niż 50 PLN netto .

Świadczenie usług oraz dostawa telefonów komórkowych będą następowały po cenach podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w terminach: 01.10.2009r. – 5 szt.,
06.08.2010r. -1szt., 27.09.2010r.- 1 szt., 31.01.2011r. – 1 szt., 27.03.2011r.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej.
5. W ramach wymienionych abonamentów Wykonawca zapewni:
a) naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia,
b) korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej”,
c) identyfikację numeru rozmówcy,
d) oczekiwanie na połączenie,
e) powiadomienie o próbie połączenia (SMS),
f) usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po uprzednim zamówieniu dla użytkownika przez Zamawiającego.,
g) przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych rachunków (bilingów),
h) blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych,
i) niewykorzystany pakiet minut lub niewykorzystana kwota w miesiącu rozliczeniowym do wykorzystania w kolejnych miesiącach rozliczeniowych,
j) umożliwienie czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez użytkownika karty
6. Możliwość wymiany aparatów telefonicznych nie rzadziej niż co dwa lata
7. Szczególnie korzystna oferta cenowa na połączenia z numerem tel. 0 603 867 052 stanowiącym bramkę w centrali telefonicznej Zamawiającego.
8. pakiet darmowych minut do wybranych numerów
9. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
10. Wykonawca dostarczy telefony komórkowe z gwarancją producenta na dany produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia uaktywnienia karty SIM.
11. Forma płatności – przelew min.od 14 - 21 dni

Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji przez Zamawiającego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Kloc – Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Informatyzacji i Rozwoju Powiatu
tel. /081/ 752 64 20, e-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę
i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Dokumenty wymagane:
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Projekt umowy

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2009r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria , przesłać faksem na nr tel. /081/752 64 64 lub e-mailem: poczta@powiatleczynski.pl


Kryterium wyboru oferty: Cena 100%


Łęczna, dnia 23.09.2009r.


Adam Niwiński

Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa