Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na likwidację barier architektonicznych w MOW Podgłębokie

2009-08-24 17:47:44
Łęczna: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych - remont tarasów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. CPV: 45233253-7.
Numer ogłoszenia: 138433 - 2009; data zamieszczenia: 24.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych - remont tarasów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. CPV: 45233253-7..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych - remont tarasów oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. CPV: 45233253-7. Wykonawca przyjmując do wykonania roboty określone w ust.1, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, wykorzystując posiadany przez Zamawiającego przedmiar robót - stanowiący załącznik Nr 5 SIWZ, zgodnie z normami państwowymi i obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1000,00 zł, (słownie: jeden tysiąc zł). Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w innej formie wg PZP
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie (lecz nie krótszym niż dwa lata), przynajmniej 3 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia określonemu w dziale I ust 1 siwz. 3) Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami budowlanymi), posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń (zgodnie z § 16.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) udzielą gwarancji na wykonane prace - 5 lat od daty odbioru końcowego robót. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 3) o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5-u lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości odpowiadającej lub wyższej złożonej ofercie, wykonane z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ, zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605 ze zmianami) 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 3 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym co najmniej 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji robót zbliżonych do niniejszego zamówienia - załącznik Nr 4 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł; 2) oświadczenie wykonawcy, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne / zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia bez żądania zaliczek na zakup materiałów i częściowo wykonane roboty na druku stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót na okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót protokołem, zawarte w formularzu oferty. 6. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje; 3) wypełniony kompletnie przedmiar robót o wartości składników z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5 do SIWZ); 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2009 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Dyrektor MOW

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron