Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości.

2009-08-21 08:35:37

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.177) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
e-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia: Przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne zgodnie z art. 14 ustawy z 28 września 1991r. o lasach ( tj. Dz.U. z 2005r Nr 45, poz. 435 z pozn. zm.) wraz z kontrolą techniczną projektu klasyfikacji gruntów dokonaną przez inspektora d.s. kontroli projektów klasyfikacyjnych, wpisanego na listę inspektorów prowadzoną przez wojewodę oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla 12 działek wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do zlecenia.

Powierzchnie działek podano na podstawie zapisu w bazie ewidencji gruntów i budynków.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie klasyfikacji gruntów oraz samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 .

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 31.10.2009r.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64 – 70.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2009r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok.7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl, lub j.skrzypczak@powiatleczynski.pl


Kryterium wybory oferty: cena 100 %.


Łęczna dnia 18.08.2009r.

Załączniki:
1. Wykaz działek
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron