Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu na wykonanie usług szkoleniowych ze środków POKL

2009-08-10 12:59:56
Łęczna: Wykonanie usługi szkolenia specjalistycznego- przewodnik turystyczny po Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim w ramach realizacji projektu Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim
Numer ogłoszenia: 130637 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi szkolenia specjalistycznego- przewodnik turystyczny po Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim w ramach realizacji projektu Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi szkolenia specjalistycznego- przewodnik turystyczny po Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim w ramach realizacji projektu(Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim) - CPV: 850510000-2. 2. Szkolenie zostanie zrealizowane dla jednej 15-osobowej grupy w wymiarze 250 h, zgodnie programem i wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104); 3. System szkolenia: weekendowy, ok. 36 spotkań po 7 godzin lekcyjnych. 4. W ramach wykonania usługi Zamawiający zapewni: 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), 3) transport w ramach wycieczek szkoleniowych i warsztatów terenowych, 4) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem, ekranem do prezentacji multimedialnych, 5) podręczniki oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 7) wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć (w tym zajęć wyjazdowych), serwis kawowy w przerwach szkolenia (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki), 8) bilety wstępu do obiektów zwiedzanych w ramach wycieczek szkoleniowych i ćwiczeń w terenie, 9) opłacenie badań lekarskich niezbędnych do nabycia uprawnień przewodnika turystycznego przez uczestników szkolenia, 10) stosowne zezwolenia dyrektora parku narodowego/ krajobrazowego na prowadzenie zajęć dydaktycznych na ścieżkach przyrodniczych 11) wypełnienie formalności związanych z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego . 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 - 30.06.2010..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.05.10.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 500,00 zł, (słownie: pięćset złotych) Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania - potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia; 3) posiadają upoważnienie do szkolenia przewodników turystycznych terenowych na region Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego, 4) dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania usługi szkolenia spełniającymi kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104); 3 lata), uzasadniające powierzenie jej obowiązków instruktora w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych, 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp; 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 i 6 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy w powyższym zakresie; 3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy w powyższym zakresie; 4) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2, formularz ofertowy; 5) oświadczenie Wykonawcy, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zawarte w załączniku Nr 2; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2 do 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat min. 3 usług szkolenia polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 3, 2) potwierdzenie posiadania upoważnienia do szkolenia przewodników turystycznych terenowych na region Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego - kopia dokumentu , 3) CV trenerów; 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 30 tys. zł; 4. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do siwz; 2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik Nr 1 do siwz, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje; 3) dowód wniesienia wadium; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 do dnia 21 sierpnia 2009r. godz. 10:00.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron