Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu na wykonanie usług szkolenia w ramach realizacji projektu ALTERNATYWY 3

2009-07-13 10:36:47
Łęczna: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim
Numer ogłoszenia: 110121 - 2009; data zamieszczenia: 13.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu (Alternatywy 3 - zdobądź nowy zawód z Powiatem Łęczyńskim) Zadanie 1 (Grafik komputerowy)- 105 godzin/ grupa Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem, przeznaczone dla 2 grup liczących łącznie 20 osób. Obejmuje: - tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej wektorowej (tworzenie znaków graficznych, materiałów promocyjnych, druków ulotnych itp. ) oraz bitmapowej (korekcja fotografii, malowanie, fotomontaż itp. ) - przygotowanie prac dla drukarni oraz do publikacji w Internecie. System szkolenia: weekendowy, 15 spotkań po 7 godz. lekcyjnych Zadanie 2 (Specjalista ds. public relations) - 63 godziny/ grupa Szkolenie w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami praktycznymi, przeznaczone dla 2 grup liczących łącznie 20 osób. Obejmuje: - zapoznanie z podstawowymi informacjami na termat public relations, - tworzenie strategii i programów operacyjnych PR dla instytucji, - zagadnienia związane z identyfikacją wizualną instytucji (w tym logotyp, strona internetowa, materiały promocyjne, dress code pracowników), - komunikacja i współpraca z mediami (w tym zasady opracowywania tekstów prasowych, przygotowanie do wywiadów - ćwiczenia z kamerą i mikrofonem), - komunikacja wewnętrzna w instytucji jako element PR (w tym komunikacja pisemna, m.in. notatki służbowe, protokoły), - komunikacja z kontrahentami (w tym rozmowy telefoniczne i komunikacja pisemna, m.in. pisma urzędowe, listy do sponsora), - organizacja imprez i spotkań (elementy protokołu dyplomatycznego, savoir vivre w biznesie). System szkolenia: weekendowy, 9 spotkań po 7 godz. lekcyjnych Zadanie 3 (Kurs języka angielskiego) - 120 godzin/ grupa Szkolenie w formie wykładu połączonego z zajęciami praktycznymi, przeznaczone dla 3 grup liczących łącznie 55 osób. Poziom grup dostosowany do umiejętności uczestników szkolenia, stwierdzonych na podstawie przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć testu rozpoziomowującego (przewidywana grupa początkująca, podstawowa, średniozaawansowana). Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności ustnego i pisemnego wypowiadania się na tematy związane z zagadnieniami z życia codziennego jak i pracą zawodową, czytania ze zrozumieniem (z ograniczonym wykorzystaniem słownika dwujęzycznego) tekstów zawierających większość struktur gramatycznych i słownictwo odnoszące się do spraw ogólnych i zawodowych. System szkolenia: tygodniowy (w godzinach popołudniowych), 60 spotkań po 2 godz. lekcyjne Zadanie 4 (Kurs komputerowy) - 48 godzin/ grupa Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem, przeznaczone dla 2 grup liczących łącznie 20 osób. Obejmuje nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności obsługi programów Word, Publisher, Power Point oraz Internetu na poziomie średniozaawansowanym, w tym przede wszystkim formatowania tekstów i posługiwania się szablonami, przygotowania prezentacji multimedialnych, broszur, komunikacji przez Internet). System szkolenia: weekendowy, 6 spotkań po 8 godz. lekcyjnych Zadanie 5 (Trening efektywności osobistej) - 14 godzin/ grupa Szkolenie przeznaczone dla 2 grup liczących łącznie 30 osób Praktyczne szkolenie z zakresu metod szukania pracy (w tym przygotowania dokumentów aplikacyjnych), autoprezentacji, komunikacji i radzenia sobie z emocjami, kreowania własnej ścieżki zawodowej. System szkolenia: weekendowy (1 weekend), 2 spotkania po 7 godz. lekcyjnych W ramach wykonania usługi Zamawiający zapewni: Zadanie Nr 1 (Grafik komputerowy) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale komputerowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), wyposażone w osobny komputer z dostępem do Internetu dla każdego z kursantów z zainstalowanymi i skonfigurowanymi programami niezbędnymi do realizacji szkolenia, 3) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem i ekranem do prezentacji multimedialnych, 4) komplet podręczników do nauki obsługi programów komputerowych objętych szkoleniem oraz ewentualnie inne materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 5) PendDrive o pojemności conajmniej 1 GB, notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach szkolenia (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki). Zadanie Nr 2 (Specjalista ds. public relations) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), 3) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem i ekranem do prezentacji multimedialnych, kamera, magnetofon z mikrofonem, 4) podręczniki oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 5) notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach szkolenia (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki). Zadanie Nr 3 (Kurs języka angielskiego) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), 3) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, w tym tablicę, sprzęt do odtwarzania kaset, płyt oraz telewizor. 4) słownik, podręcznik i ćwiczenia do nauki j. angielskiego oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu. 5) płytę CD/ DVD, notatnik, długopis dla każdego z kursantów oraz 1 komplet do dokumentacji projektu. Zadanie Nr 4 (Kurs komputerowy) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale komputerowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), wyposażone w osobny komputer z dostępem do Internetu dla każdego z kursantów z zainstalowanymi i skonfigurowanymi programami niezbędnymi do realizacji szkolenia, 3) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem i ekranem do prezentacji multimedialnych, 4) komplet podręczników do nauki obsługi programów komputerowych objętych szkoleniem oraz ewentualnie inne materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 5) PendDrive o pojemności conajmniej 1 GB, notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach szkolenia (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki). Zadanie 5 (Trening efektywności osobistej) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w ośrodku wypoczynkowym/pensjonacie zlokalizowanym w odległości do 70 km od Łęcznej, 3) transport, zakwaterowanie (w pokojach maksymalnie 3 osobowych z łazienkami) i całodzienne wyżywienie w trakcie dni szkoleniowych dla uczestników projektu oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego, 4) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem i ekranem do prezentacji multimedialnych, 5) podręcznik oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 7) serwis kawowy w przerwach szkolenia (napoje zimne, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2500,00 zł, (słownie: dwa tysiące pięćset zł.) Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania - potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty):
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi o wartości przynajmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia dla co najmniej dwóch z wymienionych obszarów merytorycznych (grafika komputerowa, public relations, język angielski, obsługa komputera, efektywność osobista) zrealizowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla klienta instytucjonalnego każda; 3) posiadają uprawnienia oraz możliwość prowadzenia szkoleń autoryzowanych wymaganych w ramach modułu Grafik komputerowy (zamawiający poprzez możliwość i uprawnienia prowadzenia szkoleń autoryzowanych przez wykonawcę rozumie posiadanie przez wykonawcę autoryzacji i certyfikatów nadawanych przez producentów oprogramowania wykorzystywanego na szkoleniach graficznych w zakresie edukacji, tj. Corel Training Partner oraz Adobe Authorized Training Center) 4) Dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania usługi szkolenia, posiadającymi wyższe wykształcenie, stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przedmiotem szkolenia minimum 3 lata, w tym przynajmniej: a) dwiema osobami - specjalistami w zakresie prowadzenia zajęć z grafiki komputerowej z tytułem Adobe Certified Instructor lub Corel Certified Instructor. b) dwiema osobami - specjalistami w zakresie prowadzenia zajęć z public relations, c) trzema osobami - specjalistami w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego, d) dwiema osobami - specjalistami w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu obsługi komputera, e) dwiema osobami - specjalistami w zakresie prowadzenia zajęć z efektywności osobistej. 5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp; 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 i 6 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie; 3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, oraz zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie; 4) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 22 ust.1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2, formularz ofertowy; 5) oświadczenie Wykonawcy, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zawarte w załączniku Nr 2; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2 do 4 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat min. 3 usług szkolenia, o wartości przynajmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia dla co najmniej dwóch z wymienionych obszarów merytorycznych (grafika komputerowa, public relations, język angielski, obsługa komputera, efektywność osobista) zrealizowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla klienta instytucjonalnego każda, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 3, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605 ze zmianami z dnia 19 października 2008r. Dz. U. Nr 188 poz. 1155) z potwierdzeniem ich wykonania z należytą starannością (referencje - 3 szt.). 2) potwierdzenie posiadania wymaganych autoryzacji lub certyfikatów - kopia dokumentu lub oświadczenie, 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 150 tys. zł; 6. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do siwz; 2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik Nr 1 do siwz, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje; 3) dowód wniesienia wadium; 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2009 godzina 10:00, miejsce: należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Powiat Łęczyński- Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: tak Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 (Grafik komputerowy)- 105 godzin/ grupa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem, przeznaczone dla 2 grup liczących łącznie 20 osób. Obejmuje: - tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej wektorowej (tworzenie znaków graficznych, materiałów promocyjnych, druków ulotnych itp. ) oraz bitmapowej (korekcja fotografii, malowanie, fotomontaż itp. ) - przygotowanie prac dla drukarni oraz do publikacji w Internecie. System szkolenia: weekendowy, 15 spotkań po 7 godz. lekcyjnych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 (Specjalista ds. public relations).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2 (Specjalista ds. public relations) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), 3) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem i ekranem do prezentacji multimedialnych, kamera, magnetofon z mikrofonem, 4) podręczniki oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 5) notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach szkolenia (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki)..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 (Kurs języka angielskiego).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 3 (Kurs języka angielskiego) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w Łęcznej (ogrzewane w sezonie grzewczym), 3) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, w tym tablicę, sprzęt do odtwarzania kaset, płyt oraz telewizor. 4) słownik, podręcznik i ćwiczenia do nauki j. angielskiego oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu. 5) płytę CD/ DVD, notatnik, długopis dla każdego z kursantów oraz 1 komplet do dokumentacji projektu..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4 (Kurs komputerowy) - 48 godzin/ grupa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładem, przeznaczone dla 2 grup liczących łącznie 20 osób. Obejmuje nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności obsługi programów Word, Publisher, Power Point oraz Internetu na poziomie średniozaawansowanym, w tym przede wszystkim formatowania tekstów i posługiwania się szablonami, przygotowania prezentacji multimedialnych, broszur, komunikacji przez Internet). System szkolenia: weekendowy, 6 spotkań po 8 godz. lekcyjnych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5 (Trening efektywności osobistej).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5 (Trening efektywności osobistej) 1) wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia, 2) sale wykładowe w ośrodku wypoczynkowym/pensjonacie zlokalizowanym w odległości do 70 km od Łęcznej, 3) transport, zakwaterowanie (w pokojach maksymalnie 3 osobowych z łazienkami) i całodzienne wyżywienie w trakcie dni szkoleniowych dla uczestników projektu oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego, 4) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem i ekranem do prezentacji multimedialnych, 5) podręcznik oraz ewentualnie dodatkowe materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 6) notatnik, długopis dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, 7) serwis kawowy w przerwach szkolenia (napoje zimne, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki)..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron