Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ na przebudowę hali ...

SIWZ na przebudowę hali na sale zajęć praktycznych

0000-00-00 00:00:00
ZP.3431/5/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn
strona www.powiatleczynski.pl ; e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600. Telefon/fax: /081/ 752-64-80 oraz fax /081 752-64-64, NIP 713-10-07-383, Regon 000095012, Nr konta bankowego 70102032060000830200064246, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241 poz. 1763) ,
5. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie hali - warsztatów na sale zajęć praktycznych (stan surowy) Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach. CPV: 45213252-4
2. Wykonawca przyjmując do wykonania roboty określone w ust.1, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, wykorzystując posiadany przez Zamawiającego przedmiar robót – stanowiący załącznik Nr 5 SIWZ, zgodnie z normami państwowymi i obowiązującymi przepisami, a w szczególności
z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
i dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy w przypadku konieczności wykonania zamówienia niewymienionego w ust.1, pominiętego w przedmiarach robót a niezbędnego do wykonania.

II. Termin realizacji zamówienia:

Dwa miesiące od daty podpisania umowy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie (lecz nie krótszym niż dwa lata), przynajmniej 3 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia określonemu w dziale I ust 1 siwz.
3) Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami budowlanymi), posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń (zgodnie
z § 16.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia;
5) udzielą gwarancji na wykonane prace – 5 lat od daty odbioru końcowego robót.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 3) o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5-u lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości odpowiadającej lub wyższej złożonej ofercie, wykonane z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ, zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605 ze zmianami)

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 3
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym co najmniej 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji robót zbliżonych do niniejszego zamówienia - załącznik Nr 4 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4
niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 100 tys. zł.;
2) oświadczenie wykonawcy, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne / zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia bez żądania zaliczek na zakup materiałów i częściowo wykonane roboty na druku stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót na okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót protokołem, zawarte w formularzu oferty.

6. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:
1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy– załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje;
3) wypełniony kompletnie przedmiar robót o wartości składników z wykorzystaniem wzoru -(załącznik Nr 5 do SIWZ);

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87 poz. 605, składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone
w SIWZ zostaną odrzucone.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy, ponadto:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w ust 4 pkt. 3);
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć (np. pieczęcią lakową).
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie;
5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy (zał. Nr 1 siwz), pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu lub ofert,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć zaświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane pełnomocnika.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami:

1. W sprawie dokumentacji przetargowej – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Teresa Olszak, tel. /081/ 752-64-80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

2. Sposoby porozumiewania się Stron:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem formy przekazania
protestu (wniesionego w oparciu o zapis art. 180 ustawy), gdzie jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą jest forma pisemna: przesłana pocztą, kurierem lub bezpośrednio doręczona do siedziby Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą:
osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sprawie przetargu winny być kierowane na adres e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl ; nr faksu: /081/ 752-64-64.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania i odpowiedzi do przetargu publikowane będą na stronie internetowej zamawiającego www.powiatleczynski.pl , w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce pytania i odpowiedzi.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o doręczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

VII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników:
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści zmiany na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne, zakładce siwz z załącznikami.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach w oparciu o obowiązujące prawo w tym zakresie. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania na własnej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne.

VIII. Termin związania ofertą wynosi: przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
IX. Wymagania dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2500,00 PLN, (słownie: dwa tysiące pięćset zł.)
Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania – potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty):
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275).
2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24 lipca 2009 r. do godz. 1000. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
4. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
5. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

X. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.
2. Od wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości
3 % całkowitej ceny podanej w ofercie w rozbiciu na odrębne 70 % i 30 % wartości kwoty zabezpieczenia (ze względu na dwa różne terminy uwolnienia wniesionego zabezpieczenia), które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zgodności
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu, wpłacone na konto Nr 70102032060000830200064246 do dnia podpisania umowy;
- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275) - załączone do umowy;
4. inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: weksle z poręczeniem wekslowym banku, ustanowiony zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, po uprzedniej wyrażonej pisemnie zgodzie zamawiającego.


XI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
– Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 24 lipca 2009 r. do godz. 10:00.

1. Kopertę należy zaadresować: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, Oferta w postępowaniu na „przebudowę hali ZSR w Kijanach” oraz opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy. Nie otwierać przed dniem: 24 lipca 2009 r. do godz. 10:20.
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w Kancelarii ogólnej pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po zakończonej procedurze udzielenia niniejszego zamówienia.

XII. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”:

Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem „ZAMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.

XIII. Pozostałe informacje

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej, natomiast będzie wymagał zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego (art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy Pzp) w przypadku nieprzewidzianego rozszerzenia robót budowlanych, niezbędnych do ukończenia zakresu przedmiotu zamówienia.

XIV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca 2009 r. do godz. 1020, w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, pok. nr 9 (sala konferencyjna):

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia.
XV. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty:

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 630 następująco: „§ 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. § 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.”
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
1. Cena może być tylko jedna.
2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:

1. Cena – 100 punktów;
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = ( Cmin / Cof..) x 100 gdzie:
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 1 do SIWZ spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 do SIWZ danej oferty,

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru)
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany w terminie do 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Protest winien wskazywać:
 oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,
 żądanie Protestującego,
 zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie tylko i wyłącznie na podstawie art. 184 ust. 1a ustawy Pzp.

XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu:
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 114 i na stronie internetowej – strona: www.powiatleczynski.pl
zakładka wyniki przetargów. Wynik postępowania zawierać będzie informacje określone w art. 92 ustawy.
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne o wyborze oferty zostaną powiadomieni w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie. Załączniki do specyfikacji:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz podobnych robót.
3. Wzór umowy.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
5. Przedmiar robót.
6. Oświadczenie o sytuacji finansowej wykonawcy.

Łęczna, 2009-07-02
Dyrektor ZSR Kijany

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa