Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie przetargu na modernizację ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Milejów

2009-05-22 12:04:44
Łęczna: modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych: Antoniów, Antoniów-Kolonia, Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Maryniów, Milejów, Milejów-Osada, Ostrówek-Kolonia, Popławy, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga w jednostce ewidencyjnej Milejów, powiat łęczyński.
Numer ogłoszenia: 78871 - 2009 ; data zamieszczenia: 22.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych: Antoniów, Antoniów-Kolonia, Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Maryniów, Milejów, Milejów-Osada, Ostrówek-Kolonia, Popławy, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga w jednostce ewidencyjnej Milejów, powiat łęczyński..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych: Antoniów, Antoniów-Kolonia, Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Maryniów, Milejów, Milejów-Osada, Ostrówek-Kolonia, Popławy, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga w jednostce ewidencyjnej Milejów, powiat łęczyński. 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 08.12.2009 r. 3. Klasyfikacja statystyczna wg CPV: 74274300-3 , 74273000-3 4. Podstawowe dane o obiekcie: 1) województwo lubelskie, 2) powiat łęczyński, 3) jednostka ewidencyjna 061004_2- Milejów 4) ilość obrębów - 24 5) obszar aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów - około 800 ha (na podstawie wykazu rozbieżności wykonanego w ramach projektu PHARE PL2003 na zlecenie ARiMR) Nr obrębu Nazwa obrębu Pow. obrębu (ha) Ilość działek 061004_2.0001 Antoniów 182 348 061004_2.0002 Antoniów-Kolonia 314 339 061004_2.0003 Białka 600 2161 061004_2.0004 Białka-Kolonia 1192 877 061004_2.0005 Cyganka 334 442 061004_2.0006 Dąbrowa 291 677 061004_2.0007 Górne 397 471 061004_2.0008 Jaszczów 734 1525 061004_2.0009 Jaszczów-Kolonia 458 648 061004_2.0010 Kajetanówka 290 360 061004_2.0011 Klarów 619 399 061004_2.0012 Łańcuchów 1168 3071 061004_2.0013 Łysołaje 351 1470 061004_2.0014 Łysołaje-Kolonia 522 581 061004_2.0015 Maryniów 363 715 061004_2.0016 Milejów 491 1161 061004_2.0017 Milejów-Osada 298 923 061004_2.0018 Ostrówek-Kolonia 784 1464 061004_2.0019 Popławy 335 904 061004_2.0020 Starościce 668 906 061004_2.0021 Wólka Bielecka 445 712 061004_2.0022 Wólka Łańcuchowska 371 781 061004_2.0023 Zalesie 278 739 061004_2.0024 Zgniła Struga 160 385 RAZEM: 11645 22059 1. Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia określony w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy dotyczącymi wykonywanego zadania. 2. Udostępnianie dokumentów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), na koszt Wykonawcy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.43.00-3, 74.27.30.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł). 1. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania - potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275); 2 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. Zatrudniają, co najmniej trzy osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w tym dwie z uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 oraz mający doświadczenie w opracowywaniu mapy numerycznej, którzy dysponują przynajmniej jednym stanowiskiem specjalistycznym wraz z instalacją licencjonowanego oprogramowania EWMAPA i EWOPIS dla Windows. 3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum trzy prace polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków podobnej do przedmiotu zamówienia. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy . Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy [na formularzu ofertowym- załącznik Nr 3 do SIWZ]; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat podobnych usług, zawierający dane: wartość, data i miejsce wykonania odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) potwierdzenie wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ; 5) polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 6) kopie nadanych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych). 7) kopie licencji oprogramowania EWMAPA i EWOPIS dla Windows. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 4-5 - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami lub za pomocą poczty elektronicznej.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2009 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 05.06.2009 r., do godz. 09:.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron