Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 22/2009 ...

Zarządzenie nr 22/2009 Starosty Łęczyńskiego z dnia 20 marca 2009r.

2009-03-23 13:23:56
Zarządzenie nr 22/2009
Starosty Łęczyńskiego
z dnia 20 marca 2009r.


w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Milejowie przy ul. Topolowej,


Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 1 pkt. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),§ 3, §6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2008r., zarządzam, co następuje:


§ 1
Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0319 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 539/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów Osada, jednostce ewidencyjnej Milejów, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzona jest Księga wieczysta
nr LU1I/00261569/1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2009
Starosty Łęczyńskiego
z dnia 20.03.2009 r.


STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o pow. 0,0319 ha, położona przy
ul. Topolowej, w Milejowie, powiat łęczyński, woj. lubelskie, oznaczona numerem działki 539/1, niezabudowana, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, pomiędzy działkami z zabudową jednorodzinną. Działka obciążona jest służebnością drogi koniecznej na podstawie postanowienia sądu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 538;
Została wydzierżawiona do dnia 30 września 2009 r.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi i dopuszczeniem lokalizacji usług publicznych.

3. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 17 lutego 2009 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.

4. Obniża się cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu z kwoty 8000 zł plus należny podatek VAT, na kwotę 6400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych) plus należny podatek VAT.

5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 7 niniejszego ogłoszenia.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).

7. Wadium w wysokości – 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych) należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2009r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Postąpienie wynosić będzie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych, to jest nie mniej niż 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.

11. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

12. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Starosta Łęczyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 5 (tel. 081 752 64 74)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www