Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego

0000-00-00 00:00:00

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31.08.2007r., w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi opracowania strategii rozwoju lokalnego powiatu łęczyńskiego na lata 2009 – 2015.

1. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna
REGON: 431029168, NIP 713 239 80 78
telefon: /081/ 752 64 01, faks: /081/752 64 64
e- mail: poczta@powiatleczynski.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Strategia rozwoju lokalnego powiatu łęczyńskiego na lata 2009 – 2015, stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być przygotowana zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi
w tym zakresie, a w szczególności z dokumentem „Strategie rozwoju lokalnego w latach 2007 – 2015. Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego”.
2) Struktura strategii powinna obejmować minimum następujący zakres danych:
a) Diagnoza sytuacji
- Przestrzeń i środowisko
• Umiejscowienie powiatu w województwie i kraju
• Charakterystyka sieci osadniczej
• Opis zasobów naturalnych
• Opis zasobów kulturowych
- Sfera społeczna
• Demografia (liczba ludności, przyrost naturalny oraz migracje, struktura wiekowa ludności)
• Poziom wykształcenia
• Rynek pracy (liczba i struktura pracujących, poziom bezrobocia, źródła utrzymania, dochody gospodarstw domowych)
• Uczestnictwo w kulturze
- Sfera gospodarcza
• Główni pracodawcy
• Struktura podstawowych branż gospodarki (rolnictwo, przemysł, usługi, w tym turystyka)
• Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach
- Infrastruktura techniczna
• Komunikacyjna
• Ochrony środowiska: wodno – kanalizacyjna, gospodarki odpadami (w tym stan infrastruktury i liczba osób z niej korzystających)
• Energetyczna
- Infrastruktura społeczna
• Edukacyjna
• Sportowa
• Kultury
• Ochrony zdrowia i opieki społecznej
- Zarządzanie
• Możliwości budżetowe powiatu (przychody, struktura wydatków)
• Planowanie strategiczne (opracowane programy średniookresowe) i promocja powiatu
• Kapitał społeczny (liczba organizacji pozarządowych, aktywność mieszkańców, aktywność wyborcza)
b) Misja i wizja strategii (cel generalny)
c) Cele strategiczne (obszary priorytetowe)
d) Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań
e) Zgodność ze strategicznymi dokumentami
f) System wdrażania i monitorowania
g) Źródła finansowania
h) Opis konsultacji społecznych
i) Wieloletni Plan Inwestycyjny
3) Zakres realizacji usługi obejmuje także zebranie danych niezbędnych do opracowania diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu oraz pozostałych części dokumentu, a także przeprowadzenie niezbędnych konsultacji i badań środowiskowych.


3. Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
a) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali potwierdzone referencjami co najmniej 4 usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Przez usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia rozumie się opracowanie strategii rozwoju lokalnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.
b) osoba kierująca zespołem odpowiedzialnym za opracowanie niniejszej strategii posiada udokumentowane doświadczenie przy opracowywaniu przynajmniej 4 strategii rozwoju lokalnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Kopie dokumentów potwierdzających referencje Wykonawcy oraz doświadczenie zawodowe osoby kierującej zespołem odpowiedzialnym za opracowanie strategii w formie CV będą wymagane dopiero na etapie podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2009 r.
5. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku do siedziby Zamawiającego.
6. Forma złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu.
2) Termin składania ofert: 06.03.2009 r. do godz. 15.00 (osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna - pokój nr 111.
Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.
3) Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
4) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez właściwy organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
i zawarcia umowy podpisane przez osoby uprawnione do reprezen¬tacji Wykonawcy jeżeli nie wynika ono z wyżej wskazanych dokumentów
 referencje należytego wykonania usług o których mowa w pkt. 4.
Wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Oświadczenia należy złożyć w oryginale.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą:
Małgorzata Kolary – Woźniak, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu, tel. /081/ 752 – 64 – 20, fax. /081/ 752 – 64 – 64, e- mail: m.wozniak@powiatleczynski.pl.

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców spełniających określone wymagania, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przyjmując za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu – rozpoznaniu cenowym – nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

W związku z zapytaniami dotyczącymi zamówienia informuję:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 30.04.2009 r. (początkowo we wzorze umowy błędnie zapisano 12.04.2007 r.)

2. Warunki przeprowadzenia konsultacji i badań środowiskowych
na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego:
1) Konsultacje:
a) grupa docelowa – mieszkańcy powiatu łęczyńskiego powyżej 15-go roku życia
b) forma konsultacji
- organizacja 3 spotkań (po 60 uczestników spotkania), oraz
- przeprowadzenie bezpośredniej ankietyzacji mieszkańców na grupie min. 100 osób
2) Badania środowiskowe
a) metoda badania - wywiadu bezpośredniego metodą „face to face”, niedopuszczalne jest prowadzenie badań wręczając ankiety do wypełnienia lub telefonicznie
b) grupa docelowa - reprezentatywna grupa mieszkańców powiatu łęczyńskiego powyżej 15-go roku życia (60 osób),
c) podział grupy docelowej - ze względu na wiek, płeć oraz wykształcenie

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe