Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Sprowadznie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

2017-02-08 12:36:44
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Komórka organizacyjna:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnychi Obywatelskich

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące dane:
• nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
• datę i miejsce zgonu;
• miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
• miejsce pochówku;
• środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
• nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Do wniosku należy dołączyć:
• przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu
• w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.


Opłata:
decyzja zwolniona z opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna - pokój nr 111

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Mariusz Łagodziński
Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
tel. (0-81) 531-52-74

Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866);
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

UWAGI

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.


2. W sytuacji, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z obcego państwa ubiega się wyspecjalizowana firma pogrzebowa do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do pochowania zmarłego, iż zleca tej firmie załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych