Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla poszczególnych wsi

2009-02-16 11:12:26
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro


ZAMAWIAJĄCY – Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna,
Wydział Budownictwa, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
REGON: 431019425
NIP: 505 001 77 32
Telefon: (0-81) 752-64-51
Faks: (0-81) 752-64-64

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Łęczna.

1. Opis przedmiotu zamówienia :
1.1 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla poszczególnych wsi (13 obrębów) gminy Łęczna, będących własnością osób fizycznych
i wspólnot gruntowych. Łączna powierzchnia lasów wg ewidencji gruntów wynosi
141 ha.

1.2 Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien posiadać stosowne zezwolenie
na wykonywanie tej działalności wydane przez ministra do spraw środowiska.

1.3 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
• ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 Nr 45, poz. 435 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2151) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
• „Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu” oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu” opublikowane przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r.

1.4 Wykonawca ponosi koszty udostępnienia bazy danych z ewidencji gruntów i zakupu kopii map ewidencyjnych. W/w materiały Wykonawca uzyska w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łecznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, tel. 081 752 64 73.

1.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

1.6 Rejestr działek przyjąć na dzień 31 stycznia 2009 r.

1.7 Okres obowiązywania planów przyjąć od. 01.01.2010 r. do 31.12.2019 r.

1.8 W pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty nie ujęte w rejestrze geodezyjnym – ewidencji gruntów jako lasy, a będące lasami w myśl art. 3 ustawy o lasach oraz grunty, które z powierzchni leśnej należy wyłączyć ze względu na inne formy użytkowania.

1.9 Do planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasu nie ujmować gruntów kategorii Lz.

1.10 Do prac urządzeniowych należy przyjąć podziały na działki obowiązujące według aktualnej ewidencji gruntów (rejestr i mapa), bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania przepisów prawnych.

1.11 Wyniki prac inwentaryzacyjnych powinny stanowić odrębną część wyodrębnioną jako operat inwentaryzacyjny dla każdego obrębu oddzielnie.

1.12 Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu należy wykonać
w 3 egzemplarzach dla każdego obrębu w formacie A 4 oprawione. Do każdego egzemplarza należy dołączyć jeden egzemplarz mapy gospodarczej, w kieszeni na końcu opracowania. Dodatkowo do jednego egzemplarza z każdego obrębu, należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD jako wklejkę.
Zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów wykonać w 1 egzemplarzu, przy czym zadania dla właścicieli lasów należy połączyć z wypisami z rejestru gruntów.
W przypadku działek będących współwłasnością zadania gospodarcze należy sporządzić dla każdego z współwłaścicieli.

1.13 Różnice powierzchniowe powstałe podczas prac urządzeniowych wynikające
z różnicy pomiędzy ewidencją gruntów a stanem faktycznym oraz proponowane zmiany klasyfikacji użytku leśnego należy dołączyć do opracowania, niezależnie od ujęcia tych powierzchni w uproszczonym planie urządzenia lasu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy
o lasach, należy sporządzić dla tych gruntów „Wykaz zmian gruntowych”. Grunty rolne, wyrównujące granicę polno – leśną należy zaprojektować do zalesienia zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna.

1.14 Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację urządzeniową wraz z:
• wykazem gruntów wykazanych w ewidencji gruntów jako lasy, a w terenie nie będących lasami, wg obrębów geodezyjnych,
• wykazem gruntów leśnych ustalonych w terenie, a nie wykazanych w ewidencji jako las, wg obrębów geodezyjnych,

1.15 Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca wykłada w Urzędzie Miasta do publicznego wglądu na okres 60 dni, jeden egzemplarz projektu uproszczonych planów urządzenia oraz inwentaryzacji stanu lasu. Wyłożone
w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne
i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji, oraz do przyjmowania zastrzeżeń i wniosków, a także do sporządzenia protokółu ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków wraz
z uzasadnieniem. Dodatkowo Wykonawca poinformuje Burmistrza Łęcznej, że jest
on obowiązany do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie wyłożenia planów urządzenia lasów do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.
1.16 Wykonawca uzyska pisemną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej. Powyższa opinia zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją.

2.Termin wykonania zamówienia:

31 sierpnia 2009 r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 19.02.2009 r. w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem
na nr: /081/ 752 64 64 lub na adres e-mail: a.bieluszka@powiatleczynski.pl


4. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Aneta Biełuszka – Za-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, pismem maszynowym. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę firmy (wraz z podaniem NIP i REGON), adres oferenta oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta tj. składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub decyzją o działalności gospodarczej przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzne pieczątkami imiennymi.


6. Kryteria wyboru oferty :

- 100 % cena.

7. W załączeniu wzory n/w umów:
- umowa na opracowanie przedmiotu zamówienia,
- umowa zlecenia na udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych zawartych
w ewidencji gruntów Gminy Łęczna,

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron