Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru oferty na:Organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin”.

2019-05-13 15:14:58

IRP.272.1.20.2018

Znak sprawy: IRP.272.1.20.2018
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin”.
kod CPV: 63511000-4- organizacja wycieczek,
63500000-4- usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,
55100000-1- usługi hotelarskie,
55300000-3- usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
60172000-4- wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą,
80500000-9- usługi szkoleniowe
2. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
3. Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zadanie wartość brutto:
78 000,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 855, Rozdział 85595 § 4307,4309
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Biuro Podróży AVITUR Ewa Wilczyńska, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin
2) Biuro Podróży STANPOL, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna
3) Karol Travel. Biuro podróży. Krystjańczuk K., ul. Stefanii Pawlak, 21-010 Łęczna
4) BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH KAMA TOURS, ul. Kościelna 7 lok. 1
20-307 Lublin
5) Biuro Podróży MOTYL-SA, 20-115 Lublin, ul. Lubartowska 11,
20-011 Lublin, ul. Piłsudskiego 22
6. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz na bazie konkurencyjności pod nr 182787
7. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
1. Biuro Podróży AVITUR Ewa Wilczyńska, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin 71 910,00
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Biuro Podróży AVITUR Ewa Wilczyńska, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin
cena brutto 71 910,00 zł
oferta jest kompletna, dotyczące doświadczenia, spełniająca warunki udziału
w postepowaniu najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

13.05.2019r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków