Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.NR SPRAWY : IRP.272.1.19.2019

2019-05-10 08:57:00

. ; . ;;

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

NR SPRAWY: IRP.272.1.19.2019

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia była usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” w podziale na zadania:.
1) Zadanie Nr 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku głównego szkoły:
2) Zadanie Nr 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły.
3) Zadanie Nr 3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku Internatu.
4) Zadanie Nr 4 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku Internatu.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.04.2019r. na kwotę 24 118,71 zł. netto co stanowi równowartość 5 593,78 euro (1euro = 4,3117zł), brutto 29 666,01 zł - na podstawie kalkulacji kosztów w oparciu o przedstawione w rozeznaniu rynku średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 17 220,00 złotych brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).
w tym:
1. Zadanie Nr 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku głównego szkoły -7 380,00zł
2. Zadanie Nr 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły 1 845,00zł
3. Zadanie Nr 3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku Internatu- 6 150,00zł
4. Zadanie Nr 4 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku Internatu – 1 845,00zł


Zamawiający, w związku z tym, iż suma kwot ofert najkorzystniejszych nie przekracza kwoty ogólnej przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, dokonuje przesunięć kwot pomiędzy zadaniami do kwot ofert najkorzystniejszych w poszczególnych zadaniach.

3. W dniu 26.04.2019r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) SUPERVISOR- Nadzory Budowlane inż. Wojciech Jerzy Jaros ul. Harnasie 17/26 20-857 Lublin
2) M.S. KONSTRUKTOR – NADZORY INWESTORSKIE Michał Satowski ul. Bursztynowa 18/13, 20-576 Lublin
3) Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków
4) BM Biuro Inżynierii Budowlanej BARTŁOMIEJ MROWIŃSKI ul. Konopnickiej 2, 22-335 Żółkiewka- Osada
5) PPHU INTEX Sebastian Głowala ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj
6) AUT-SERWIS Jacek Gilewicz Al. Kraśnicka 135, 20-815 Lublin
Zapytanie skierowano mailem.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro oraz zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1181972

4.W terminie składania ofert uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty (brutto)

Zadanie Nr 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku głównego szkoły
Zadanie Nr 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.:Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły Zadanie Nr 3 -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.:
Docieplenie budynku Internatu
Zadanie Nr 4 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku Internatu.

1.M.S. KONSTRUKTOR – NADZORY INWESTORSKIE Michał Satowski
ul. Bursztynowa 18/13, 20-576 Lublin 5 000,00 - 5 000,00 -
2.AUT-SERWIS Jacek Gilewicz Al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.SUPERVISOR- NADZORY BUDOWLANE inż. Wojciech Jerzy Jaros
ul. Harnasie 17/26 20-857 Lublin 5 535,00 3 444,00 5 535,00 3 444,00
4.OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI Tomasz Tkaczyk
Ryżki 67A, 21-400 Łuków 4 305,00 - 4 797,00 -
5.BM BIURO INŻYNIERII BUDOWLANEJ Bartłomiej Mrowiński
ul. Konopnickiej 2, 22-335 Żółkiewka - Osada 8 856,00 - 8 856,00 -
6.BIURO PROJEKTOWE INPLO Piotr Bosek
ul. Filomatów 11, 21-400 Łuków - 3 000,00 - 3 000,00
7.BIURO PROJEKTOWE DELTA Sp. z o.o. ul. Wereszczakówny72-74, 21-400 Łuków - 3 936,00 - 3 198,00

Jedna oferta została złożona po terminie składania ofert.

5. W wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w kryterium „Cena”
Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4
1 M.S. KONSTRUKTOR – NADZORY INWESTORSKIE Michał Satowski
ul. Bursztynowa 18/13, 20-576 Lublin 86,10 - 95,94 -
2 AUT-SERWIS Jacek Gilewicz Al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin 43,05 30,00 47,97 30,00
3SUPERVISOR- NADZORY BUDOWLANE inż. Wojciech Jerzy Jaros
ul. Harnasie 17/26 20-857 Lublin 77,78 87,11 86,67 87,11
4 OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI Tomasz Tkaczyk
Ryżki 67A, 21-400 Łuków 100,00 - 100,00 -
5 BM BIURO INŻYNIERII BUDOWLANEJ Bartłomiej Mrowiński
ul. Konopnickiej 2, 22-335 Żółkiewka - Osada 48,61 - 54,17 -
6 BIURO PROJEKTOWE INPLO Piotr Bosek
ul. Filomatów 11, 21-400 Łuków - 100,00 - 100,00
7 BIURO PROJEKTOWE DELTA Sp. z o.o. ul. Wereszczakówny72-74, 21-400 Łuków 76,22 93,81


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
W zakresie Zadania 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku głównego szkoły:
OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI Tomasz Tkaczyk Ryżki 67A, 21-400 Łuków
W zakresie Zadania 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły:
BIURO PROJEKTOWE INPLO Piotr Bosek ul. Filomatów 11, 21-400 Łuków
W zakresie Zadania 3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku Internatu:
OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI Tomasz Tkaczyk Ryżki 67A, 21-400 Łuków
W zakresie Zadania 4 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku Internatu:
BIURO PROJEKTOWE INPLO Piotr Bosek ul. Filomatów 11, 21-400 Łuków
Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

6. Postępowanie prowadził: Agnieszka JóźwiakŁęczna, dnia 10.05.2019r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna