Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na :Świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

2019-05-09 13:55:30

IRP.272.1.18.2019

Znak sprawy: IRP.272.1.18.2019


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
1 Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
kod CPV: 80300000-7-usługi szkolnictwa wyższego
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdział 80130 § 4307,4309
2.Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 3000,00 zł
3. W dniu 24.04.2019 zamieszczono zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro, oraz na bazie konkurencyjności pod nr 1181585
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
-Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
-PlusEdukacja we Wrocławiu,
-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5. Do dnia otwarcia ofert 06.05.2019 do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na kwotę brutto 2400,00 zł
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, skr. poczt.158 oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.
7. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

09.05.2019r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe